บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา
Personal of Student Affair
▶ ฝ่ายกิจการนักศึกษา (Student Affair)
   
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
   
อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
   
คุณจตุพร บุญจวง
เลขานุการรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
▶▶ สำนักพัฒนานักศึกษา (Office of Student Development)
   
ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนานักศึกษา
   
▶▶▶ งานกิจกรรมนักศึกษา
คุณพราวฐิตา อานามนารถ
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณอัจรงค์ โพธารมภ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณสบัดชัย เรืองเสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คุณภัทรพล วิเศษคณากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ธีนิตา จึงตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
▶▶▶ งานกีฬา
คุณจิรครินทร์ ศรีต่ายขำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณภิชญาดา สีทองวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณนพพล พัฒนพูสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คุณปพนธีร์ โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
   
▶▶▶ งานวินัย
คุณจักรพงษ์ ใจดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชำนาญ พุทธทองศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณมนัสวี แผนสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
▶▶ สำนักสวัสดิการนักศึกษา (Office of Student Welfare)
   
คุณบรรจรัตน์ อินทนู
ผู้อำนวยการ
สำนักสวัสดิการนักศึกษา
   
▶▶▶ งานทุนการศึกษา/งานกองทุนกู้ยืมฯ/งานทหาร/งานสวัสดิการนักศึกษา
คุณอรทัย ศาสตร์สาระ
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณธำรงค์ศักดิ์ นุชพืชบัวแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณสุภัคจิรา ศรีวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
▶▶▶ งานพยาบาล/ประกันอุบัติเหตุ
 
คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์
พยาบาล
คุณอัญชัญ สวัสดี
พยาบาล
 
▶▶▶ งานแนะแนว
คุณดารณี บูรณะสีม่วง
นักแนะแนว
คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์
นักแนะแนว
คุณมนัสนันท์ ทรัพย์มี
นักแนะแนว
   
คุณสุวรรณี ฐิติมโนรถ
เจ้าหน้าที่ธุรการ