บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

┌───────────────────┐
บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา
Personal of Student Affair
└───────────────────┘

┌───────────────────┐
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Student Affair
└───────────────────┘

       
    ดร.มานะ
ตรีรยาภิวัฒน์

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
   
     
 
      อาจารย์นพดล
ยุทธสุขประเสริฐ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
 
       
        คุณจตุพร
บุญจวง

เลขานุการ-
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
     
  ผศ.ขวัญกมล
ทิพย์มโนสิงห์

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนา
นักศึกษา
  คุณบรรจรัตน์
อินทนู

ผู้อำนวยการ
สำนักสวัสดิการ
นักศึกษา