บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

       
   
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
       
   
อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
       
     
คุณจตุพร บุญจวง
เลขานุการรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รักษาการหัวหน้ากอง
กิจกรรมนักศึกษา
คุณบรรจรัตน์ อินทนู 
รักษาการหัวหน้ากอง
สวัสดิการนักศึกษา
คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์ 
หัวหน้ากอง
แนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. บัวผัน สุพรรณยศ 
หัวหน้ากอง
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คุณนพพล พัฒนพูสกุล
รักษาการหัวหน้ากอง
การกีฬา