บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

       
   
ผศ. สุชีพ งามเจริญ 
รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
       
   
อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
     
   
คุณขวัญแก้ว ชูเจริญ 
เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา
คุณรัตนาภรณ์ สุชาติวิชิตวงศ์  
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
คุณปฏิภาณ ขันธหัตถ์ 
รักษาการหัวหน้ากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณบรรจรัตน์ อินทนู 
รักษาการหัวหน้ากองสวัสดิการ
นักศึกษา
คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์ 
รักษาการหัวหน้ากองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. บัวผัน สุพรรณยศ 
หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์ 
หัวหน้ากองการกีฬา