บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

       
   
ผศ. สุชีพ งามเจริญ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
       
   
อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
       
     
คุณสุทธิดา ธนิตานนท์
เลขานุการรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
คุณปฏิภาณ ขันธหัตถ์ 
หัวหน้ากอง
กิจกรรมนักศึกษา
คุณบรรจรัตน์ อินทนู 
รักษาการหัวหน้ากอง
สวัสดิการนักศึกษา
คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์ 
หัวหน้ากอง
แนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. บัวผัน สุพรรณยศ 
หัวหน้ากอง
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คุณนพพล พัฒนพูสกุล
รักษาการหัวหน้ากอง
การกีฬา