บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

       
   
ผศ. สุชีพ งามเจริญ 
รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
       
   
อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
     
   
คุณขวัญแก้ว ชูเจริญ 
เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา
-- ว่าง -- 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
คุณปฏิภาณ ขันธหัตถ์ 
รักษาการหัวหน้ากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณบรรจรัตน์ อินทนู 
รักษาการหัวหน้ากองสวัสดิการ
นักศึกษา
คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์ 
รักษาการหัวหน้ากองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. บัวผัน สุพรรณยศ 
หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
คุณนพพล พัฒนพูสกุล
รักษาการหัวหน้ากองการกีฬา