ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-697-6901 โทรสาร : 02-275-2216

:: หน่วยงานในสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา
สังกัด
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
   >: ฝ่ายกิจการนักศึกษา
            - เลขนุการ
            - โทรสาร (Fax)
      • กองกิจกรรมนักศึกษา
            - วินัยนักศึกษา
      • กองสวัสดิการนักศึกษา
            - ห้องพยาบาล
      • กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
      • กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
      • กองการกีฬา

อาคาร 24 ชั้น 16
อาคาร 24 ชั้น 16
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 22 ชั้น 1
อาคาร 7 ชั้น 6
อาคาร 3 ชั้น 4
อาคาร 9 ชั้น 8

02-697-6901
02-275-2216
02-697-6922
02-697-6921
02-697-6912
02-697-6911
02-697-6951
02-697-6941
02-697-6931