ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-697-6000 โทรสาร : 02-276-212

:: หน่วยงานในสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา
สังกัด
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
   ผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา
   กองกิจกรรมนักศึกษา
   วินัยนักศึกษา
   กองสวัสดิการนักศึกษา
   ห้องพยาบาล
   กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
   กองการกีฬา
อาคาร 12 ชั้น 2
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 22 ชั้น 1
อาคาร 7 ชั้น 1
อาคาร 3 ชั้น 4
อาคาร 9 ชั้น 8
02-697-6901
02-697-6922
02-697-6921
02-697-6912
02-697-6911
02-697-6951
02-697-6941
02-697-6931