ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-697-6901 โทรสาร : 02-275-2216

:: หน่วยงานในสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา
:: สังกัด ::
:: สถานที่ติดต่อ ::
:: โทรศัพท์ ::
▶ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
» เลขานุการ
» โทรสาร (Fax)
อาคาร 24 ชั้น 16
02-697-6901
02-275-2216
▶▶ สำนักพัฒนานักศึกษา
» งานกิจกรรม
» งานวินัย
» งานกีฬา

อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 20 ชั้น 6

02-697-6922
02-697-6921
02-697-6931
▶▶ สำนักสวัสดิการนักศึกษา
» งานทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม กยศ./สวัสดิการนักศึกษา
» งานพยาบาล
» งานแนะแนว & หางาน

อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 22 ชั้น 1
อาคาร 7 ชั้น 6

02-697-6913, 6914
02-697-6911
02-697-6952