สโมสรนักศึกษา คน. และชมรม

:: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ::
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2529 ระบุไว้ว่า สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชื่อย่อ ส.มกค. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า UNIVERSITY OF THE Thai CHAMBER OF COMMERCE STUDENT UNION มีชื่อย่อว่า UTCC.SU.
:: เครื่องหมายของสโมสร ::

สโมสรนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า
4. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติ
5. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย พัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมอันดีแก่นักศึกษา
6. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
8. เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดีงามกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมโดยส่วนรวม
9. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
10. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

:: สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ::

http://su.utcc.ac.th

SAMOUTCC


:: คณะกรรมการนักศึกษา ::
+ Link คณะกรรมการนักศึกษา
+ Picture

:: ชมรมกิจกรรม ::
:: ชมรมการละคร

:: ชมรมขับร้องประสานเสียง
:: ชมรมคริสเตียน
:: ชมรมคอมพิวเตอร์
:: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
:: ชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์
:: ชมรมดนตรีสากล
:: ชมรมทุนปัญญาไทย
:: ชมรมทุนรัตนมงคล
:: ชมรมนักกฎหมาย
:: ชุมรมพัฒนาบุคลิกภาพ
:: ชมรมพัฒนาศักยภาพ
:: ชุมรมพุทธศาสน์
:: ชมรมภาษาอังกฤษ
:: ชุมรมมุสลิม
:: ชมรมวิทยุสมัครเล่น
:: ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ
:: ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
:: ชุมรมไอเซค
:: ชมรมอาสาสมัครกู้ชีพ UTCC

:: ชมรมกีฬา ::
:: ชมรมกรีฑา

:: ชมรมกอล์ฟ
:: ชมรมกีฬาในร่ม
:: ชมรมมวยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน
:: ชมรมเชียร์
:: ชมรมเซปักตะกร้อ
:: ชมรมเทควันโด
:: ชมรมเทนนิส
:: ชมรมบาสเกตบอล
:: ชมรมแบดมินตัน
:: ชมรมโบว์ลิ่ง
:: ชมรมปันจักสีลัต/ดาบไทย
:: ชมรมเปตอง
:: ชมรมฟันดาบสากล
:: ชมรมฟุตบอลและฟุตซอล
:: ชมรมยิงปืน
:: ชมรมยูโด
:: ชมรมวอลเลย์บอล
:: ชมรมว่ายน้ำ
:: ชมรมฮอกกี้
:: ชมรม E-Sports