สโมสรนักศึกษา คน. และชมรม


:: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ::

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2529 ระบุไว้ว่า สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชื่อย่อ ส.มกค. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า UNIVERSITY OF THE Thai CHAMBER OF COMMERCE STUDENT UNION มีชื่อย่อว่า UTCC.SU.

:: เครื่องหมายของสโมสร ::


สโมสรนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า
4. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติ
5. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย พัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมอันดีแก่นักศึกษา
6. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
8. เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดีงามกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมโดยส่วนรวม
9. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
10. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

:: สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ::

   https://www.facebook.com/SAMOUTCC

:: คณะกรรมการนักศึกษา ::
:: คณะกรรมการนักศึกษา ::
:: Link page ::
คณะบริหารธุรกิจ https://www.facebook.com/utccknbt
คณะบัญชี https://www.facebook.com/accountkonor
คณะเศรษฐศาสตร์ https://www.facebook.com/utcc.ec.committee
คณะมนุษยศาสตร์ https://www.facebook.com/HMA.SC
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.facebook.com/ScienceAndTechUTCC
คณะนิเทศศาสตร์ -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/KNWSUTCC
คณะนิติศาสตร์ -
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ -
คณะการศึกษาปฐมวัย -
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล -
วิทยาลัยผู้ประกอบการ https://www.facebook.com/cescteam
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ -

:: ชมรม ::
:: ชมรมกิจกรรม ::
:: Link page ::
ชมรมการละคร http://t.ly/SEGZ
ชมรมขับร้องประสานเสียง https://www.facebook.com/UTCCChorusband
ชมรมคริสเตียน https://www.facebook.com/UTCCChristianClub2015
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท https://www.facebook.com/Volunteers.UTCC
ชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ https://www.facebook.com/titaclub
ชมรมดนตรีสากล https://www.facebook.com/UTCC-Music-Club-1484382091805160
ชมรมทุนปัญญาไทย https://www.facebook.com/PanyaThaiScholarship
ชมรมทุนรัตนมงคล https://www.facebook.com/rattanamongkol.s
ชมรมภาษาอังกฤษ https://www.facebook.com/UTCCEnglishClub
ชมรมมุสลิม https://www.facebook.com/utccmuslim
ชมรมวิทยุสมัครเล่น https://www.facebook.com/HamClubUTCC
ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ https://www.facebook.com/PHOTOCLUBUTCC
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/ConserUTCC
ชมรมไอเซค (AIESEC) https://www.facebook.com/groups/507298603405423
ชมรม UTCC DANCE https://www.facebook.com/UTCC-DANCE-103651767665997
ชมรม TEDxUTCC https://www.facebook.com/TEDxUTCC
:: ชมรมของคณะ ::
:: Link page ::
ชมรมคอมพิวเตอร์ https://www.facebook.com/UTCCCPC
ค่ายอาสา (คณะเศรษฐศาสตร์) https://www.facebook.com/Camp.Volunteer.Econ.Utcc
ชมรมการบัญชี (คณะบัญชี) https://www.facebook.com/acclubupdate
ชมรมนักกฎหมาย (คณะนิติศาสตร์) https://www.facebook.com/LAWYERCLUBUTCC
คณะบริหารธุรกิจ -
ระหว่างประเทศ -
การตลาด -
:: ชมรมกีฬา ::
:: Link page ::
ชมรมฟุตซอล https://www.facebook.com/utccfootball
ชมรมเพาะกาย -
ชมรม eSports https://www.facebook.com/utccesports
ชมรมแบดมินตัน https://www.facebook.com/UTCCBadminton
ชมรมเปตอง -
ชมรมยิงปืน https://www.facebook.com/UTCC-Shooting-Club-100856181337051
ชมรมยูโดและยูยิตสู -
ชมรมบาสเกตบอล https://www.facebook.com/basketballutcc
ชมรมเทเบิลเทนนิส -
ชมรมเทนนิส https://www.facebook.com/Utcctennisclub
ชมรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ -