หน่วยงานฝ่ายกิจการนักศึกษา


   ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามพันธกิจนั้นหน่วยงานภายใต้สังกัดฝ่ายได้ร่วมมือกันในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงานต่างมีภาระหน้าที่และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. กองกิจกรรมนักศึกษา ที่ทำการ อาคาร 3 ชั้น 3 มีหน้าที่ คือ
     1.1 ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการชมรมกิจกรรม และกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของชมรมกิจกรรม
     1.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดี และอัตลักษณ์อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
     1.3 บริหารจัดการระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา
     1.4 ดูแลงานวินัยของนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่อง
          - การควบคุมนักศึกษากรณีการทะเลาะวิวาทกันเอง (ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน)
          - การควบคุมการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
          - การจัดซุ้มโซนพื้นที่ให้แก่นักศึกษา
          - ควบคุมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาให้อยู่ภายในที่พักสูบบุหรี่ที่มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่ให้
          - เฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจมีภายในมหาวิทยาลัย
     1.5 บริการเก็บทรัพย์สินและส่งคืนทรัพย์สินสูญหาย
2. กองสวัสดิการนักศึกษา ที่ทำการอาคาร 3 ชั้น 3 มีหน้าที่ คือ
     2.1 ดูแลและให้บริการเรื่องทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกประเภททั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
     2.2 ดูแลและให้บริการด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)
     2.3 ดูแลเรื่องงานรักษาพยาบาล (ห้องพยาบาล) และจัดบริการด้านสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
     2.4 ดูแลประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยนานาชาติ
     2.5 ให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
     2.6 ดูแลเรื่องนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน (รด.)
3. กองการกีฬา ที่ทำการ อาคาร 9 ชั้น 8 มีหน้าที่ คือ
     3.1 คัดเลือกนักศึกษาที่ขอรับทุนกีฬาทุกประเภท
     3.2 จัดนักกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม รวมทั้งการแข่งขันประเภทอื่นที่เห็นสมควรเข้าร่วมแข่งขัน
     3.3 ดูแลและให้บริการห้องออกกำลังกายของนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
     3.4 ให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล เป็นต้น
     3.5 ดูแลและให้บริการนักศึกษาเล่นกีฬา ที่ลานเด็กหอ
4. กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ที่ทำการ ห้อง 3405 อาคาร 3 ชั้น 4 มีหน้าที่ คือ
     4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัย
     4.2 คัดเลือกนักศึกษาที่ขอรับทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์
     4.3 จัดอบรมและให้ความรู้ด้านนาฎศิลป์และดนตรีไทยแก่นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ
     4.4 จัดการแสดงตามที่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร้องขอ
5. กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ทำการ ห้อง 7605 อาคาร 7 ชั้น 6 มีหน้าที่ คือ
     5.1 ดูแลและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา
     5.2 ให้บริการการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
     5.3 ให้คำแนะนำและบริการการเลิกสูบบุหรี่
     5.4 จัดหางานและฝึกงานให้แก่นักศึกษาตามที่นักศึกษาร้องขอ
     5.5 ส่งข่าวสารและติดต่อกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
     5.6 จัดอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่อาชีพ
     5.7 จัดตลาดนัดอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยร่วมมือกับบริษัทในการเปิดรับสมัครพนักงาน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง และเชื่อถือได้