ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนานักศึกษา

สำนักพัฒนานักศึกษา Office of Student Development
   สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วย
   ▶ งานกิจกรรมนักศึกษา
      » ระบบตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม
      » ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมด้วยตัวเอง
      » ระบบจองห้องประชุมกิจกรรม
      » Infomation & Messenger
      » ติดต่อ 02-6976920 หรือ 026976922
   ▶ งานวินัยนักศึกษา
      » หอพัก
      » ของหายได้คืน
      » ติดต่อ 02-6976921
   ▶ งานกีฬา
      » ห้องกายบริหารสำหรับนักศึกษา
      » สนามกีฬาอเนกประสงค์และสนามสตรีทบาสเกตบอล
      » ลานกิจกรรมเด็กหอ
      » การให้บริการอุปกรณ์กีฬา
      » ระบบจองใช้สนามกีฬา
      » ติดต่อ 02-6976931

สำนักสวัสดิการนักศึกษา

สำนักสวัสดิการนักศึกษา Office of Student Welfare
   สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วย
   ▶ งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
      » ทุนการศึกษา
   ▶ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
      » กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ▶ งานสวัสดิการนักศึกษา
      » ประกันอุบัติเหตุ
      » นักศึกษาวิชาทหาร
      » ผ่อนผันทหารฯ
      » ห้องพยาบาล
      » Infomation & Messenger
      » ติดต่อ 02-6976913 หรือ 02-6976914
   ▶ งานแนะแนว
      » ติดต่อ 02-6976951
   ▶ งานแนะแนวอาชีพ
      » ระบบบริการจัดหางาน
      » ติดต่อ 02-6976952

ของหาย ได้คืน