ของหาย! ได้คืน


งานวินัยนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา
รายละเอียดทรัพย์สินสูญหาย / เก็บทรัพย์สินได้

:: ประจำเดือน ::
:: วัน/เดือน/ปี ::
:: Download ::
มกราคม 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 >> รายการสูญหาย <<
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2564 >> รายการสูญหาย <<
มีนาคม 2564 2 เมษายน 2564 >> รายการสูญหาย <<
พฤศจิกายน 2564 1 ธันวาคม 2564 >> รายการสูญหาย <<
ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 1 มีนาคม 2565 >> รายการสูญหาย <<
มีนาคม 2565 1 เมษายน 2565 >> รายการสูญหาย <<
กันยายน 2565 กันยายน 2565 >> รายการสูญหาย <<
มกราคม 2566 มกราคม 2566 >> รายการสูญหาย <<

สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ ห้องงานวินัยนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
โทรศัพท์ 02-6976921