สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

ห้องพยาบาล

1

▋ งานพยาบาล

   ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สังกัดกองกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 22 ชั้น 1 เปิดให้บริการ ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำและอุปกรณ์ อันทันสมัย แก่คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 20.00 น.
1
2
3
▋ บริการดูแลรักษา
ปฐมพยาบาลอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น
▋ บริการตรวจรักษา
โดยทีมแพทย์จาก
โรงพยาบาลชั้นนำ
▋ บริการจัดกระเป๋ายา
สำหรับหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย

▋ การบริการของห้องพยาบาล
1. บริการดูแลรักษา และปฐมพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น ทำแผล,ตัดไหม และให้ยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นโดยพยาบาลประจำห้องพยาบาล
2. บริการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำสลับหมุนเวียนมาให้บริการแก่ คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. สำหรับภาคฤดูร้อนเปิดให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. บริการจัดกระเป๋ายา สำหรับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในกิจกรรมภาคสนาม การประชุมสัมมนา กิจกรรมกีฬาและอื่นๆ
4. บริการติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของนักศึกษาในกรณีประสบอุบัติเหตุ โดยนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องรับค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล พร้อมทั้งแนบใบรับรองแพทย์ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
5. ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย ในการจัดหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภายในมหาวิทยาลัย แก่คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 3 ครั้งต่อปี

▋ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกระเบียบมหาวิทยาลัยและสำรวมกิริยา วาจา
2. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องพัก
3. ห้ามสูบบุหรี่ ภายในห้องพยาบาล
4. ผู้ที่เข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง
5. ในการขอเข้ารับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักศึกษาต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และเซ็นชื่อในการเข้ารับการรักษาทุกครั้ง

ถ้ามีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะติดต่อสอบถามได้ที่
ห้องพยาบาล อาคาร 22 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-6976911