สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

ดาวน์โหลด

:: Menu list ::
:: งานกองทุนกู้ยืมฯ
แบบคำขอกู้ยืมฯ กองทุน กยศ. (ระบบ DSL)
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม กยศ. 102
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
(เอกสารประกอบ แบบคำขอกู้ยืมฯ กยศ. (ระบบ DSL)
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 108
(กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, บัญชีธ.กรุงไทย, ที่อยู่)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา กยศ. 204
คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุน กยศ. ( DSL) สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
หนังสือรับรองรายวิชาที่เหลือจากสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
:: งานทุนการศึกษา
แบบคำร้องขอรับทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายามฉุกเฉิน
:: งานทหาร
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
:: งานพยาบาล
แบบฟอร์มยืมกระเป๋ายา
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนประกันอุบัติเหตุ
:: อื่นๆ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป กองสวัสดิการนักศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานะทุนการศึกษา กองสวัสดิการนักศึกษา