สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

ผ่อนผันทหารฯ


ผ่อนผันทหารฯสำหรับนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2565
ตามกฎหมาย "ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย
มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน"

:: 1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องผ่อนผันฯ
    1. นักศึกษาชายที่มีสัญชาติไทย เกิดในปี พ.ศ. 2545
    2. ไม่เคยผ่อนผันทหารฯ
    3. ไม่เคยเรียน รด. จบปี 3
    4. เคยผ่อนผันทหารฯกับสถานศึกษาเดิมแล้วย้ายมาให้ทำใหม่

:: 2. หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ
เอกสาร จำนวน
1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) >> Download <<
2. สด.9 (กรณียังไม่ได้รับ สด.9 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
3. สด.35 (กรณียังไม่ได้รับ ส.ด.35 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้านนักศึกษา สำเนา 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ยื่นคำร้องล่วงหน้า 3-5 วันทำการที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
ตัวจริง 1 ฉบับ
สำเนา 2 ฉบับ

:: 3. ตัวอย่าง
แบบคำร้องผ่อนผันทหารฯ สด. 9 (สำเนา 2 ฉบับ)
สด. 35 (สำเนา 2 ฉบับ) ทะเบียนบ้านนักศึกษา (สำเนา 2 ฉบับ)
หนังสือรับรองนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ) หนังสือรับรองนักศึกษา (สำเนา 2 ฉบับ)
:: 4. ข้อมูลเพิ่มเติม
    - โทร. 02-6976913