สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

ผ่อนผันทหารฯ


ผ่อนผันทหารฯ สำหรับนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตามกฎหมาย "ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย
มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน"

▋1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องผ่อนผันฯ
    1. นักศึกษาชายที่มีสัญชาติไทย เกิดในปี พ.ศ. 2546
    2. ไม่เคยผ่อนผันทหารฯ
    3. ไม่เคยเรียน รด. จบปี 3
    4. เคยผ่อนผันทหารฯกับสถานศึกษาเดิมแล้วย้ายมาให้ทำใหม่

▋2. หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ
เอกสาร จำนวน
1. แบบคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ (สสน. 103) Download
2. สด.9 (กรณียังไม่ได้รับ สด.9 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
3. สด.35 (กรณียังไม่ได้รับ ส.ด.35 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้านนักศึกษา สำเนา 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ยื่นคำร้องล่วงหน้า 3-5 วันทำการที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
ตัวจริง 1 ฉบับ
สำเนา 2 ฉบับ

▋3. ตัวอย่างเอกสารที่ใช้
       ส่งที่ สำนักสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 (รอบวันที่ 2 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2566)
แบบคำร้องผ่อนผันทหารฯ สด. 9 (สำเนา 2 ฉบับ)
สด. 35 (สำเนา 2 ฉบับ) ทะเบียนบ้านนักศึกษา (สำเนา 2 ฉบับ)
หนังสือรับรองนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ) หนังสือรับรองนักศึกษา (สำเนา 2 ฉบับ)
▋4. ข้อมูลเพิ่มเติม
    - โทร. 02-697 6913
    - โทร. 02-697 6914