สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

บุคลากรสำนักสวัสดิการนักศึกษา


┌───────────────────┐
สำนักสวัสดิการนักศึกษา

Office of Student Welfare
└───────────────────┘

คุณบรรจรัตน์
อินทนู

ผู้อำนวยการ
สำนักสวัสดิการ
นักศึกษา

▋ งานสวัสดิการนักศึกษา
คุณกนกพร
กำเนิดแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา
เกษียณ 2564
คุณอรทัย
ศาสตร์สาระ

อาจารย์ที่ปรึกษา
โทร. 6914
คุณธำรงค์ศักดิ์
นุชพืชบัวแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา
โทร. 6913
คุณสุภัคจิรา
ศรีวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา
โทร. 6913
คุณณัฐพล
สินทิพย์สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
โทร. 6914
คุณพศิกา
เทาศรีดี

อาจารย์ที่ปรึกษา
โทร. 6912

▋ งานพยาบาล

คุณดารัตน์
สัตยวิวัฒน์

พยาบาล
โทร. 6911

คุณอัญชัญ
สวัสดี

พยาบา
โทร. 6911

▋ งานแนะแนวและอาชีพ
คุณดารณี
บูรณะสีม่วง

นักแนะแนว
โทร. 6952
คุณขวัญเรือน
อัศดรศักดิ์

นักแนะแนว
โทร. 6955
คุณมนัสนันท์
ทรัพย์มี

นักแนะแนว
โทร. 6955
คุณดลนภา
นามสำโรง

นักจิตวิทยา
โทร. 6955
คุณสุวรรณี
ฐิติมโนรถ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 6955

▋ งานพัฒนาบัณฑิตสู่ความสำเร็จ
คุณวารุณี
กาญจนะ

นักวิชาการ
โทร. 6914
คุณสุภาวดี
ธนิตานนท์

นักวิชาการ
โทร. 6913