สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

บุคลากรกองสวัสดิการนักศึกษา

บรรจรัตน์
อินทนู

ผู้อำนวยการ
สำนักสวัสดิการนักศึกษา
ธำรงค์ศักดิ์
นุชพืชบัวแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อรทัย
ศาสตร์สาระ

อาจารย์ที่ปรึกษา
สุภัคจิรา
ศรีวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา
กนกพร
กำเนิดแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา
...
...

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดารัตน์
สัตยวิวัฒน์

พยาบาล
อัญชัญ
สวัสดี

พยาบาล
ดารณี
บูรณะสีม่วง

นักแนะแนว
ขวัญเรือน
อัศดรศักดิ์

นักแนะแนว
มนัสนันท์
ทรัพย์มี

นักแนะแนว
สุวรรณี
ฐิติมโนรถ

เจ้าหน้าที่ธุรการ