สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร


   นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่ 3 หรือ 5 ของกรมการรักษาดินแดนระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสมัครเรียนได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

::คุณสมบัติผู้สมัครวิชาทหาร

1. สำเร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปีที่ 2
2. ต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่เคยหยุดพักการศึกษา
3. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
4. ไม่เป็นทหารประจำการ หรือทหารกองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
5. มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดใดก็ได้ แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. ก่อนจึงขอโอนย้ายไปเรียน ณ ศูนย์ฝึกในจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

::กำหนดการ
รายการ วัน/เดือน/ปี สถานที่
1. รับใบสมัครเรียนวิชาทหาร
2. ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนวิชาทหาร
3. ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร
4. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
5. ฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
6. สอบวัดผล
7. ฝึกภาคสนาม
กรกฎาคม ของทุกปี
กรกฎาคม ของทุกปี
กรกฎาคม ของทุกปี
สิงหาคม ของทุกปี
สิงหาคม - พฤศจิกายน (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีรังสิต
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีรังสิต
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีรังสิต
เขาชนไก่
*วัน/เดือน/ปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางกองสวัสดิการนักศึกษาจะแจ้งเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบวันที่อีกครั้งในช่วงเวลานั้นๆ*

::หลักฐานการสมัคร
ลำดับ เอกสาร จำนวน นศท.สำเร็จจาก
สถาบันอื่น ม.หอการค้าไทย
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (แต่งชุดฝึกติดชั้นปีที่จะเรียน) 2
2. ใบสมัครเรียนวิชาทหาร (ติดต่อขอรับได้ที่กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2) 1
3. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
- กรณีเรียน รด. ต่างจังหวัดขอรับได้ที่สวนเจ้าเชตุ
- กรณีเรียน รด. กทม.และปริมณฑลขอรับได้ที่ศูนย์ฝึก นศท. วิภาวดีรังสิต
1
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร 1(ถ้ามี)
6. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนา สด.9 (เฉพาะปี 3) 1(ถ้ามี)
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวัน-เวลาที่กำหนด

::ชุดฝึกแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จะต้องแต่งกายด้วยชุดฝึกแบบใหม่ซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ตามแบบที่แสดง
เครื่องแบบชุดฝึก (หน้า) เครื่องแบบชุดฝึก (หลัง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 (ในวันและเวลาทำการ) โทร. 02-6976913
www.facebook.com/rotc.utcc