สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร


   นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่ 3 หรือ 5 ของกรมการรักษาดินแดนระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสมัครเรียนได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

▋คุณสมบัติผู้สมัครวิชาทหาร

1. สำเร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปีที่ 2
2. ต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่เคยหยุดพักการศึกษา
3. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
4. ไม่เป็นทหารประจำการ หรือทหารกองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
5. มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดใดก็ได้ แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. ก่อนจึงขอโอนย้ายไปเรียน ณ ศูนย์ฝึกในจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

▋กำหนดการ
รายการ วัน/เดือน/ปี สถานที่
1. รับใบสมัครเรียนวิชาทหาร
2. ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนวิชาทหาร
3. ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร
4. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
5. ฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
6. สอบวัดผล
7. ฝึกภาคสนาม
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ส.ค.
ส.ค. - พ.ย.
พ.ย.
ก.พ. - มี.ค.
UTCC
UTCC
UTCC
ศูนย์ฝึก นศท.วิภาวดีรังสิต
ศูนย์ฝึก นศท.วิภาวดีรังสิต
ศูนย์ฝึก นศท.วิภาวดีรังสิต
เขาชนไก่
*วัน/เดือน/ปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบเพิ่มเติม www.facebook.com/rotc.utcc

▋หลักฐานการสมัคร
ลำดับ เอกสาร จำนวน เรียน นศท.
จบจาก
ที่อื่น UTCC
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
(แต่งชุดฝึกติดชั้นปีที่จะเรียน)
2
2. ใบสมัครเรียนวิชาทหาร
(ติดต่อขอรับได้ที่สำนักสวัสดิการนักศึกษา อ. 3 ชั้น 3)
1
3. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
- กรณีเรียน รด.
  ต่างจังหวัดขอรับได้ที่สวนเจ้าเชตุ

- กรณีเรียน รด.
  กทม.และปริมณฑลขอรับได้ที่
  ศูนย์ฝึก นศท. วิภาวดีรังสิต
1
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร 1(ถ้ามี)
6. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนา สด.9
(เฉพาะปี 3)
1(ถ้ามี)
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ
พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวัน-เวลาที่กำหนด

▋ชุดฝึกแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จะต้องแต่งกายด้วยชุดฝึกแบบใหม่
   ซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ตามแบบที่แสดง
เครื่องแบบชุดฝึก (หน้า) เครื่องแบบชุดฝึก (หลัง)

▋สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6976913 หรือ 
   Inbox Page www.facebook.com/rotc.utcc