สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

ประกันอุบัติเหตุ

15
▋ ประกันอุบัติเหตุ
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้บริการประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่านเพียงชำระค่าเบี้ยประกันภัยท่านละ 200 บาท ต่อปี
▋ สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ *ได้รับบาดเจ็บ นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกินครั้งละ 35,000 บาท/ต่อคน
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ *เสียชีวิต นักศึกษาจะได้เงินสินไหมทดแทน จำนวน 100,000 บาท/ต่อคน

*หมายเลขกรมธรรม์ PS000637
เข้ารักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด
แสดงบัตรนักศึกษา UTCC + บัตรประจำตัวประชาชน
แจ้งสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุเมืองไทยประกันภัย

1
1
1
*สิทธิพิเศษสำหรับนศ.
UTCC ทุกคน*
*ชำระท่านละ 200
บาทต่อปี*
*บาดเจ็บครั้งละ 35,000 บาท/ต่อคน*

 
▋ หลักฐานที่ต้องเตรียมนำมายื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (กรณีที่สำรองจ่ายไปก่อน)
หลักฐาน จำนวน
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. ใบเสร็จรับเงิน ตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง
4. สำเนาบัตรนักศึกษา (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อนักศึกษา (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

นักศึกษาสามารถนำส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเอกสารข้างต้นได้ที่
  สำนักสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ
*นักศึกษาต้องยื่นเอกสารหลักฐาน การขอรับสินไหมทดแทนภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ*

▋ กรณีสูญเสียชีวิตให้แนบเอกสารจำนวน 2 ชุด ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
2. ใบชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวช
3. บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
4. ใบมรณะบัตร
5. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลผู้เสียชีวิต
6. เอกสารอื่นๆเพื่อใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ บริษัทฯต้องการ การรับค่าสินไหมทดแทน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบการโอนเข้าบัญชี

▋ การสิ้นสุดการคุ้มครอง
1. ในวันสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา
2. ในวันที่สิ้นสุดการจ้างของสถาบันที่เอาประกัน
3. ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง

▋ ข้อยกเว้นการคุ้มครอง
1. การล่าสัตว์ การแข่งรถ การแข่งเรือ การแข่งม้า การเล่นสกีน้ำ การเล่นสเก็ตทุกประเภท
การชกมวยอาชีพ การกระโดดร่ม และกีฬาโปโล
2. การกระทำของผู้เอาประกัน ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
3. การแท้งลูกอันเป็นผลเนื่องจากอุบัติเหตุ
4. ขณะผู้เอาประกันภัยร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
5. ภัยสงคราม การปฏิวัติ การกบฏ และอาวุธนิวเคลียร์
6. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
7. การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม
8. การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยธรรมดา ที่มิได้มีสาเหตุโดยตรงจากอุบัติเหตุ
9. อาการปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นปราสาทกระดูกเสื่อม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องพยาบาล อาคาร 22 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-6976911 หรือ
สำนักสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-6976914