สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

ประวัติสำนักสวัสดิการนักศึกษา

1
:: กองสวัสดิการนักศึกษา ::
   ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ 259/2550 เรื่อง โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2550 โดยมีการแยกงานสวัสดิการนักศึกษาออกมาเป็นกองหนึ่งในสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย
   1. กองกิจกรรมนักศึกษา
   2. กองสวัสดิการนักศึกษา
   3. กองการกีฬา
   4. กองบริการแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   5. กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
   ในการต่อมาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครั้งที่ 5/2565(354) ได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้างฝ่ายกิจการนักศึกษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยยุบรวมหน่วยงานและจัดตั้งเป็น
   1. สำนักพัฒนานักศึกษา
   2. สำนักสวัสดิการนักศึกษา
หมายเหตุ : คำสังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 471/2565
1
1
1
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานบริการ
พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา
   สำนักสวัสดิการนักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านสวัสดิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย
   1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
   3. ประกันอุบัติเหตุ
   4. ประกันสุขภาพ (ต่างชาติ)
   5. ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
   6. นักศึกษาวิชาทหาร
   7. ห้องพยาบาล(บริการแพทย์และพยาบาล)
   8. แนะแนวให้คำปรึกษา
   9. ระบบจัดหางาน