สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

ติดต่อเรา

▶ สำนักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานที่ตั้ง อาคาร 3 ชั้น 3
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
▼ หน่วยงาน
ทุนการศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมฯ กยศ/กรอ.
ผ่อนผันทหาร/รด.
ประกันอุบัติเหตุ/ค่ารักษาพยาบาล
ห้องพยาบาล
แนะแนว & หางาน
อ. 3 ชั้น 3
อ. 3 ชั้น 3
อ. 3 ชั้น 3
อ. 3 ชั้น 3
อ. 22 ชั้น 1
อ. 7 ชั้น 6
โทรศัพท์ : 02-697-6913
โทรศัพท์ : 02-697-6912
โทรศัพท์ : 02-697-6913
โทรศัพท์ : 02-697-6914
โทรศัพท์ : 02-697-6911
โทรศัพท์ : 02-697-6950
▼ Social
สำนักสวัสดิการนักศึกษา
แนะแนว & หางาน
นักศึกษาวิชาทหาร UTCC
facebook.com/utccstudentwelfare
facebook.com/profile.php?id=100057342975767
facebook.com/rotc.utcc