สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

การกู้ยืม ระบบ DSL

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืมฯ
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้ฯ

    กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
      » ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
      » ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
      ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
      » ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
      » ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

    คุณสมบัติของผู้กู้ยืม 4 ลักษณะ
▼ ลักษณะที่ 1
▼ ลักษณะที่ 2
▼ ลักษณะที่ 3
▼ ลักษณะที่ 4
▶ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ให้นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์
(รายได้ครอบครัว
ต่อปีไม่เกิน
360,000 บาท )
ศึกษาในสาขาวิชา
ที่เป็นความต้องการหลัก
ซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกำลังคน
และมีความจำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ
ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลน
หรือที่กองทุน
มุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ
เรียนดี
เพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ
▶ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
▶ เงินให้กู้ยืม
» ค่าเล่าเรียน
» ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา
» ค่าครองชีพ
» ค่าเล่าเรียน
» ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา
» ค่าครองชีพ*
» ค่าเล่าเรียน
» ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา
» ค่าครองชีพ*
» ค่าเล่าเรียน
» ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา
» ค่าครองชีพ*
▶ อายุ (ปีแรกที่กู้)
ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
▶ ระยะเวลาชำระคืน
15 ปี
15 ปี
15 ปี
10 ปี
▶ ระยะเวลาปลอดหนี้
ภายหลังสำเร็จการศึกษา
2 ปี
2 ปี
2 ปี
1 ปี
▶ อัตราดอกเบี้ย
» 1% ต่อปี
» 1% ต่อปี หรือ
» 0.75% ต่อปี*
» 1% ต่อปี หรือ
» 0.75% ต่อปี*
» 1% ต่อปี หรือ
» 0.50% ต่อปี*
▶ ผลการเรียน
ผลการเรียนดี/
ผ่านเกณฑ์วัดผล
และประเมินผล
ของสถานศึกษา
ผลการเรียนดี/
ผ่านเกณฑ์วัดผล
และประเมินผล
ของสถานศึกษา
ผลการเรียนดี/
ผ่านเกณฑ์วัดผล
และประเมินผล
ของสถานศึกษา
ผลการเรียนดี/
ระดับปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
   หมายเหตุ *รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุุนกำหนด https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

    ขอบเขตการให้กู้ยืม
▼ คณะ หลักสูตร
สาขา
▼ ลักษณะที่
▼ ค่าเล่าเรียน
(บาท/คน/ปี)
▼ ค่าครองชีพ
(บาท/คน/ปี)*
▼ คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต »
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » (หลักสูตรภาษาจีน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการประกอบการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
50,000
-
60,000
36,000
▼ คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต »
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต » (หลักสูตรนานาชาติ)
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2
60,000 36,000
▼ คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ลักษณะที่ 1 50,000 36,000
▼ คณะมนุษย์ศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 2
50,000
-
60,000
36,000
▼ คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
»
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาภาษาเกาหลี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาสหวิทยาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 3
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2

50,000
-
60,000
36,000
▼ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต » สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต » สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บและโมไบล์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาสหวิทยาการ
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1

ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
70,000 36,000
▼ คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต »
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาการโฆษณา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
50,000 36,000
▼ คณะวิศวกรรมศาสตร์
*หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
*หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
*หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
*หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
*หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ

ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 2
70,000 36,000
▼ คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต » ลักษณะที่ 1 50,000 36,000
▼ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
» สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
» สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
» สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
*หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1

ลักษณะที่ 1

ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 1
50,000
-
60,000
36,000
▼ คณะการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ลักษณะที่ 1 50,000 36,000
▼ คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
*หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ลักษณะที่ 2 50,000
-
60,000
36,000
▼ วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ลักษณะที่ 1 50,000 36,000
▼ ยังไม่มีข้อมูลคณะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต » สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต » สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลย๊
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
50,000
70,000
36,000
หมายเหตุ 1 : *โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.studentloan.or.th/th/news/1560240493
หมายเหตุ 2 : ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุุนกำหนด
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1649146659

       ขั้นตอน การให้กู้ยืมระบบ DSL สำหรับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จะเปิดการเรียนการสอนแบบอาเซียน
      ประเภทของผู้กู้ยืมใน UTCC
          » เคยกู้ ที่ UTCC
          » ไม่เคยกู้ ที่ UTCC
▼ ขั้นตอน
▼ ช่วงเวลา
▼ ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเทอม สิงหาคม - ธันวาคม)
1. UTCC SWD » บันทึกปฎิทินการศึกษา ,ค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร ,
รายงานสถานภาพ เคยกู้ ที่ UTCC
1 มิ.ย.
2. ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน 1 มิ.ย. - 30 ก.ค.
3. ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » ยื่นแบบคำขอกู้ 1 มิ.ย. - 30 ก.ค.
4. UTCC SWD » ตรวจสอบคำขอกู้และส่งให้กองทุนกู้ยืมฯอนุมัติ 1 มิ.ย. - 30 ส.ค.
5. UTCC SWD » บันทึกค่าใช้จ่ายของผู้กู้ยืมทุกประเภท 1 มิ.ย. - 30 ส.ค.
6. ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » จัดทำสัญญา และ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมลงลายมือชื่อ-สกุล 1 ก.ค. - 30 ก.ย.
7. เคยกู้ ที่ UTCC » จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมลงลายมือชื่อ-สกุล 1 ก.ค. - 30 ก.ย.
8. UTCC SWD » ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ของผู้กู้ยืมทุกประเภท แล้วจัดส่งสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ธนาคาร
1 ก.ค. - 30 ต.ค.
▼ ภาคเรียนที่ 2 (เปิดเทอม มกราคม - พฤษภาคม)
1. UTCC SWD » บันทึกค่าใช้จ่ายของผู้กู้ยืมทุกประเภท 1 พ.ย. - 30 มี.ค.
2. ผู้กู้ยืมทุกประเภท » จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมลงลายมือชื่อ-สกุล 1 พ.ย. - 30 มี.ค.
3. UTCC SWD » ตรวจสอบความถูกต้องของแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมทุกประเภท
แล้วจัดส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ธนาคาร
1 ม.ค. - 15 เม.ย.
   หมายเหตุ ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ควรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดได้ที่เพจ https://www.facebook.com/utccstudentwelfare