สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

การกู้ยืม ระบบ DSL

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ

    กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
      » ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
      » ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
      ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
      » ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
      » ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

    คุณสมบัติของผู้กู้ยืม 4 ลักษณะ
▼ ลักษณะที่ 1
▼ ลักษณะที่ 2
▼ ลักษณะที่ 3
▼ ลักษณะที่ 4
▶ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ให้นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์
(รายได้ครอบครัว
ต่อปีไม่เกิน
360,000 บาท )
ศึกษาในสาขาวิชา
ที่เป็นความต้องการหลัก
ซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกำลังคน
และมีความจำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ
ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลน
หรือที่กองทุน
มุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ
เรียนดี
เพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ
▶ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
▶ เงินให้กู้ยืม
» ค่าเล่าเรียน
» ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา
» ค่าครองชีพ
» ค่าเล่าเรียน
» ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา
» ค่าครองชีพ*
» ค่าเล่าเรียน
» ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา
» ค่าครองชีพ*
» ค่าเล่าเรียน
» ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา
» ค่าครองชีพ*
▶ อายุ (ปีแรกที่กู้)
ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
▶ ระยะเวลาชำระคืน
15 ปี
15 ปี
15 ปี
10 ปี
▶ ระยะเวลาปลอดหนี้
ภายหลังสำเร็จการศึกษา
2 ปี
2 ปี
2 ปี
1 ปี
▶ อัตราดอกเบี้ย
» 1% ต่อปี
» 1% ต่อปี หรือ
» 0.75% ต่อปี*
» 1% ต่อปี หรือ
» 0.75% ต่อปี*
» 1% ต่อปี หรือ
» 0.50% ต่อปี*
▶ ผลการเรียน
ผลการเรียนดี/
ผ่านเกณฑ์วัดผล
และประเมินผล
ของสถานศึกษา
ผลการเรียนดี/
ผ่านเกณฑ์วัดผล
และประเมินผล
ของสถานศึกษา
ผลการเรียนดี/
ผ่านเกณฑ์วัดผล
และประเมินผล
ของสถานศึกษา
ผลการเรียนดี/
ระดับปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
   หมายเหตุ *รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุุนกำหนด https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

    ลักษณะต้องห้าม
       ✖ ไม่เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
       ✖ ไม่เป็น ผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
       ✖ ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย
       ✖ ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
       ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       ✖ ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

    ขอบเขตการให้กู้ยืม
▼ คณะ
หลักสูตร
▼ ค่าเล่าเรียน
(บาท/คน/ปี)
▼ ค่าครองชีพ
(บาท/คน/ปี)*
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
50,000 - 60,000 36,000
คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
50,000 - 60,000 36,000
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
50,000 - 60,000 36,000
คณะมนุษย์ศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
50,000 - 60,000 36,000
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
70,000 36,000
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
50,000 36,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
70,000 36,000
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
50,000 36,000
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
50,000 - 60,000 36,000
คณะการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
50,000 36,000
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
50,000 - 60,000 36,000
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
50,000 36,000
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
50,000 - 60,000 36,000
หมายเหตุ :
- รายละเอียดสาขาวิชาเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศดูรายละเอียดได้ทาง https://www.studentloan.or.th
- ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
- สำหรับผู้กู้ยืมที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมค่าครองชีพ
และได้อัตราดอกเบี้ยตามที่กองทุนกำหนด

       ขั้นตอน การให้กู้ยืมระบบ DSL สำหรับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จะเปิดการเรียนการสอนแบบอาเซียน
      ประเภทของผู้กู้ยืมใน UTCC
          » เคยกู้ ที่ UTCC
          » ไม่เคยกู้ ที่ UTCC
▼ ขั้นตอน
▼ ช่วงเวลา
▼ ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเทอม สิงหาคม - ธันวาคม)
1. ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานระบบ DSL 1 มิ.ย. - 30 ก.ค.
2. ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » ยื่นแบบคำขอกู้ผ่านระบบ DSL 1 มิ.ย. - 30 ก.ค.
3. ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » จัดทำสัญญา และ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมลงลายมือชื่อ-สกุล และนำส่ง สำนักสวัสดิการนักศึกษา (UTCC OSW) 1 ก.ค. - 30 ส.ค.
4. เคยกู้ ที่ UTCC » จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมลงลายมือชื่อ-สกุล และนำส่ง สำนักสวัสดิการนักศึกษา (UTCC OSW) 1 ก.ค. - 30 ก.ย.
▼ ภาคเรียนที่ 2 (เปิดเทอม มกราคม - พฤษภาคม)
1. ผู้กู้ยืมทุกประเภท » จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมลงลายมือชื่อ-สกุล และนำส่ง สำนักสวัสดิการนักศึกษา (UTCC OSW) 1 พ.ย. - 30 มี.ค.
   หมายเหตุ ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ควรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดได้ที่เพจ https://www.facebook.com/utccstudentwelfare