สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

วิธีเซ็นสัญญากู้ยืมฯ และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ

    วิธีเซ็นสัญญากู้ยืมฯ และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ
      เอกสารที่ใช้ส่งสำหรับนักศึกษา
          » ไม่เคยกู้ ที่ UTCC
▼ 1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ
แผ่นที่ 1
▼ 2. สัญญากู้ยืมฯ
แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3
แผ่นที่ 4 แผ่นที่ 5 แผ่นที่ 6
แผ่นที่ 7
▼ 3. เอกสารประกอบสัญญา
+แบบเบิก
1. สำเนาบัตรประชาชน
นักศึกษา
2. สำเนาบัตรประชาชน
ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

      เอกสารที่ใช้ส่งสำหรับนักศึกษา
          » เคยกู้ ที่ UTCC
▼ 1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ
แผ่นที่ 1
▼ 2. เอกสารประกอบแบบเบิก
สำเนาบัตรประชาชน
นักศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง