สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

วิธีเซ็นสัญญากู้ยืมฯ และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืมฯ
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้ฯ

    วิธีเซ็นสัญญากู้ยืมฯ และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ
      เอกสารที่ใช้ส่งสำหรับนักศึกษา
          » ไม่เคยกู้ ที่ UTCC
▼ 1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ▼ 2. สัญญากู้ยืมฯ แผ่นที่ 1
▼ 3. สัญญากู้ยืมฯ แผ่นที่ 2 ▼ 4. สัญญากู้ยืมฯ แผ่นที่ 3
▼ 5. สัญญากู้ยืมฯ แผ่นที่ 4 ▼ 6. สัญญากู้ยืมฯ แผ่นที่ 5
▼ 7. สัญญากู้ยืมฯ แผ่นที่ 6 ▼ 8. สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา
▼ 9. สำเนาบัตรประชาชน ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

      เอกสารที่ใช้ส่งสำหรับนักศึกษา
          » เคยกู้ ที่ UTCC
▼ 1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ▼ 2. สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา
▼ 3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง