สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

การบันทึกสัญญากู้ยืมฯ

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ
 
      การบันทึกสัญญากู้ยืมฯ
          » สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » คู่มือฉบับกองทุนกู้ยืมฯ «
       » 1. เข้าด้วย Chrome ในคอมพิวเตอร์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login » ลงชื่อเข้าใช้งาน »
       กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
▼ 1. การบันทึกสัญญา ▼ 2. กรอกบัญชีธนาคาร
▼ 3. รูปแบบสัญญา ▼ 4. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
▼ 5. ยืนยันข้อมูลถูกต้อง ▼ 6. จัดทำสัญญาสำเร็จ
▼ 7. Print สัญญา ▼ 8. Print สัญญา (ต่อ)
▼ 9. Print สัญญา (ต่อ)
การบันทึกค่าเทอม
การเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้ฯ