สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ

    การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
       สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่เรียนมาตลอดหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
       รายละเอียดเพิ่มเติม : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

    หลักเกณฑ์
       ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกู้เพื่อการศึกษาเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร กองทุนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
    » กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เนื่องจากประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องลาพักการศึกษา
    » กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่เคยลาพักการศึกษา

    เงื่อนไข
       1. ต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชาเดิมในสถานศึกษาเดิมตลอดหลักสูตร และต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ลาออกและสมัครใหม่
       2. ต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา โดยจะต้องเป็นปีการศึกษาแรกที่เกินหลักสูตรเท่านั้น เช่น หลักสูตร 4 ปี จะพิจารณาให้ในปีที่ 5 หรือหลักสูตร 5 ปีจะพิจารณาให้ในปีที่ 6 หรือหลักสูตร 6 ปี จะพิจารณาให้ในปีที่ 7 ตามลำดับ
       3. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีหน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต
       4. ต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

No. เอกสารที่ใช้ จำนวน
1. หนังสือรับรองรายวิชาที่เหลือจากสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 1 แผ่น
2. เอกสารแสดงผลการเรียน (ทรานสคริปต์)
ขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2
1 แผ่น
3. เอกสารประกอบสาเหตุที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เช่น ใบรับรองแพทย์กรณีป่วยจนต้องลาพักการศึกษา 1 แผ่น
4. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง 1 แผ่น

    วิธียื่นในระบบ DSL
1. Login เข้าระบบ DSL >> เบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร 2. กรอกข้อมูล
3. บันทึกค่าเทอม/ค่าครองชีพ 4. แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
5. ตรวจสอบข้อมูล 6. ส่งคำขอสำเร็จ รอสถานศึกษาตรวจ
7. หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้กด แก้ไขข้อมูล 8. ให้แก้ไขตาม Comment
9. ให้แนบไฟล์ที่แก้ไขแล้ว 10. รอกองทุนพิจารณา
11. กองทุน อนุมัติ 12. กองทุน ปฏิเสธ

กิจกรรมจิตสาธารณะ

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ

    กิจกรรมจิตสาธารณะ
     กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดชั่วโมงสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังนี้
     1. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
     2. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
     3. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
     ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถทำกิจกรรมจิตสาธารณะได้ โดยบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในแบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอกู้ยืมในปีถัดไป
Download :
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา