สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

การยื่นแบบคำขอกู้ระบบ DSL

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ

          การยื่นแบบคำขอกู้ระบบ DSL
          » สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » คู่มือฉบับกองทุนกู้ยืมฯ «
       » 1. เข้าด้วย Chrome ในคอมพิวเตอร์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login » ลงชื่อเข้าใช้งาน »
       กดปุ่ม "ขอยื่นกู้» ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาแล้ว กดปุ่ม "ถัดไป"
▼ 1.1 ขอยื่นกู้ ▼ 1.2 ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม ถัดไป
       » 2. ข้อมูลการศึกษา » กดเลือก "ปริญญาตรี» กดเลือก "ปี และ ภาคเรียน ปัจจุบันที่จะกู้»
       ชื่อสถานศึกษากดเลือก "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย» กดเลือก "คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ตามที่สมัครเรียน»
       เกรดเฉลี่ยสะสมของปีการศึกษาก่อนหน้า/ระดับการศึกษาก่อนหน้า "ใส่เกรดล่าสุด» ชั้นปีที่จะกู้ กดเลือก "ชั้นปีที่ 1»
       รหัสนักเรียน/นักศึกษา "ใส่รหัสนักศึกษา UTCC 13 หลัก"  » กดปุ่ม "ถัดไป"
▼ 2.1 ข้อมูลการศึกษา ▼ 2.2 ข้อมูลการศึกษา (ต่อ)
       » 3. ลักษณะผู้กู้ยืม ให้อ่านคำถามแล้วติ๊กให้ถูกตามความเป็นจริง » ข้อมูลอาชีพ กดเลือก "นักเรียน/นักศึกษา»
       ประเภทรายได้ กดเลือก "ไม่มีรายได้» ข้อมูลสถานภาพตามกฎหมาย กดเลือก "โสด» กดปุ่ม "ถัดไป"
▼ 3.1 ข้อมูลส่วนตัว ▼ 3.1 ข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)
       » 4. ข้อมูลผู้ปกครอง (จะประกอบไปด้วยบิดา มารดา)
       ข้อมูลบิดา
       สถานะ หากกดเลือก "มีชีวิตอยู่ (หากกดเลือก เสียชีวิต หรือ ไม่ทราบข้อมูล=ไม่ต้องกรอก)" »
       *เลขประจำตัวประชาชน "กรอกเลขบัตรประชาชนบิดา 13 หลัก" »
       *คำนำหน้า+*ชื่อ+*นามสกุล "กรอกให้ถูกต้อง" »
       *เบอร์โทรศัพท์มือถือ "กรอกเลข 10 หลัก" »
       ระดับการศึกษา กดเลือกตามความเป็นจริง »
       *อาชีพ กดเลือกตามความเป็นจริง »
       *ประเภทรายได้ กดเลือกตามความเป็นจริง » รายได้ต่อปี กรอกเป็นตัวเลข »
       *ระบุงาน กรอกข้อมูลงานของบิดา ตัวอย่าง เช่น ช่างไฟฟ้า, ประมง ,ค้าขาย »
       ข้อมูลมารดา แนวทางการกรอกคล้ายกันกับของบิดา
       สถานภาพสมรสของ บิดา มารดา สถานภาพตามกฎหมาย
       หากเลือก แยกกันอยู่/หย่าร้าง (ต้องแนบใบหย่า)
       หากเลือก แยกกันอยู่ตามอาชีพ (ไม่ต้องแนบใบหย่า)
       ข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง สถานภาพตามกฎหมาย
       กดเลือก ใช้ข้อมูลบิดา หรือ ใช้ข้อมูลมารดา (ไม่ต้องกรอกเพิ่ม)
       แต่ถ้าไม่มีบิดาหรือมารดาให้กดเลือก +เพิ่มบุคคลอื่น (ต้องกรอกเพิ่ม)
▼ 4.1 ข้อมูลบิดา ,มารดา ,ผู้ปกครอง ▼ 4.2 ข้อมูลบิดา ,มารดา ,ผู้ปกครอง (ต่อ)
▼ 4.3 ข้อมูลบิดา ,มารดา ,ผู้ปกครอง (ต่อ) ▼ 4.4 ข้อมูลบิดา ,มารดา ,ผู้ปกครอง (ต่อ)
▼ 4.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ▼ 4.6 ยืนยันข้อมูล
▼ 5.1 แนบไฟล์สแกนเอกสาร (PDF,Jpeg) ▼ 5.2 แนบไฟล์สแกนเอกสาร (PDF,Jpeg)
▼ 5.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการแนบไฟล์สแกน ▼ 5.4 ดำเนินการสำเร็จ