สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ DSL

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ

    การเตรียมเอกสาร เอกสารที่ต้องใช้สำหรับแนบเข้าระบบ DSL
Download :
แบบคำขอกู้ยืมฯ (ระบบ DSL)

No.
เอกสารที่ใช้
จำนวน
นักศึกษา : เอกสารที่ใช้
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล นักศึกษา
1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล นักศึกษา (ถ้ามีการเปลี่ยน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
4. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
(ไม่เคยกู้ที่ UTCC1 กิจกรรมไม่จำกัดชั่วโมง | เคยกู้ที่ UTCC = 36 ชั่วโมงขึ้นไป)
1 แผ่น
คู่สมรสของ นักศึกษา (ถ้ามี) : เอกสารที่ใช้
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล คู่สมรสของนักศึกษา
1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรสของนักศึกษา 1 แผ่น
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล คู่สมรสของนักศึกษา (ถ้ามีการเปลี่ยน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
บิดา มารดา : เอกสารที่ใช้
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล บิดา
1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชน บิดา (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา (ถ้ามีการเปลี่ยน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
4. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล มารดา 1แผ่น
5. สำเนาบัตรประชาชน มารดา (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง)
1 แผ่น
ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (*ใช้กรณีนักศึกษาไม่มีบิดาหรือมารดา) : เอกสารที่ใช้
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามีการเปลี่ยน)
(พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง)
1 แผ่น
เอกสารแสดงรายได้ นักศึกษา, คู่สมรสนักศึกษา, บิดา มารดา, ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
▼ ไม่มีรายได้ ,ว่างงาน ,รายได้ไม่แน่นอน ฯ : เอกสารที่ใช้
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 102 1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ(พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง)
1 แผ่น
▼ มีรายได้ประจำจาก บริษัท ,หจก ,โรงงาน ,รัฐ หรืออื่นๆ : เอกสารที่ใช้
1. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน)
ไม่อนุญาตให้ใช้ Statement จากธนาคาร
1 แผ่น

    ตัวอย่าง : การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯเพื่อยื่นเข้าระบบ DSL
       » แนะนำให้ใช้ App ในการสแกนเอกสารเข้าระบบจะช่วยเพิ่มความคมชัดและรวดเร็ว
       » เอกสารที่ Upload เข้าระบบ DSL ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรายละเอียดชัดเจน JPEG หรือ PDF ขนาดไม่เกิน 10 Mb.
       » หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น
       ห้ามพิมพ์ชื่อ ห้ามลิขวิดลบแก้ไข หรือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทน
       » สำเนาบัตรประชาชน ต้องไม่หมดอายุ ,ไม่เบลอ ,ไม่ดำ ,คมชัดสมบูรณ์ ,อยู่ในแนวตั้ง และลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น
       ห้ามพิมพ์ชื่อ ห้ามลิขวิดลบแก้ไข หรือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทน
       » สำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจที่รับรองให้ ต้องไม่หมดอายุ ,ไม่เบลอ ,ไม่ดำ ,คมชัดสมบูรณ์ ,อยู่ในแนวตั้ง
       และลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามพิมพ์ชื่อ ห้ามลิขวิดลบแก้ไข หรือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทน
นักศึกษา : เอกสารที่ใช้
หนังสือให้ความยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูล นักศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้ามีการเปลี่ยน) นักศึกษา
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
(จำนวนชั่วโมง เคยกู้=36 ชั่วโมง, ไม่เคยกู้=1 ชั่วโมงขึ้นไป)
ไม่ต้องอัพโหลดเข้าระบบ DSL
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา เอกสารแนบ ปพ.1
เอกสารแนบ ปพ.1
สามารถใช้กิจกรรมจิตอาสาที่อยู่
ด้านหลังใบ ปพ.1 ได้
โดยต้องเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
หรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่อยู่ในปี 2564
เอกสารแนบ บัตรบริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต 1 ครั้ง = 9 ชั่วโมง
เอกสารแนบ วุฒิบัตร
เอกสารแนบ วุฒิบัตร เอกสารแนบ วุฒิบัตร เอกสารแนบ วุฒิบัตร
เอกสารแนบ วุฒิบัตร เอกสารแนบ วุฒิบัตร เอกสารแนบ วุฒิบัตร
บิดา มารดา : เอกสารที่ใช้
หนังสือให้ความยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูล บิดา
สำเนาบัตรประชาชน บิดา สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้ามีการเปลี่ยน) บิดา
หนังสือให้ความยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูล มารดา
สำเนาบัตรประชาชน มารดา สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้ามีการเปลี่ยน) มารดา
เอกสารแสดงรายได้ นักศึกษา, คู่สมรสนักศึกษา, บิดา มารดา, ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
▼ กรณี ไม่มีรายได้ ,ว่างงาน ,รายได้ไม่แน่นอน ฯ : เอกสารที่ใช้
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
ของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 102
สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
▼ กรณี มีรายได้ประจำจาก บริษัท ,หจก ,โรงงาน ,รัฐ หรืออื่นๆ : เอกสารที่ใช้
หนังสือรับรองเงินเดือน บิดา
(ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน)
สลิปเงินเดือน มารดา
(ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน)