บุคลากรกองสวัสดิการนักศึกษา

       
    คุณบรรจรัตน์ อินทนู
รักษาการหัวหน้ากองสวัสดิการฯ

   
คุณธำรงค์ศักดิ์ นุชพืชบัวแก้ว
ผช.หัวหน้ากองสวัสดิการฯ
งานกองทุนฯ./งานผ่อนผันทหาร
คุณกนกพร กำเนิดแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานทุนมหาวิทยาลัย
คุณอรทัย ศาสตร์สาระ
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานกองทุนฯ/งานทุน
คุณสุภัคจิรา ศรีวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานกองทุนฯ/งาน นศท.
คุณธนาพงษ์ สมุทรรัตนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานกองทุนฯ/ธุรการ
   
  คุณชุลีพรรณ แขวงแดง
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานทุนมหาวิทยาลัย
คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์
พยาบาล
งาพยาบาล/ประกันอุบัติเหตุ
คุณอัญชัญ สวัสดี
พยาบาล
งานพยาบาล