ประกันสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

:: ประกันสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) ::
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้บริการประกันสุขภาพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
:: สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ::
สิทธิประโยชน์
จำนวน (บาท)
   - ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน
   - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอซียู)
   - ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล
   - ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
   - ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
   - ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน
   - ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก
   - ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
   - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ครั้งละ
2,000
4,000
25,000
2,000
25,000
1,000
3,000
2,000
1,200
:: หลักฐานที่ต้องเตรียมนำมายื่นเบิกค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีไม่ได้ใช้บัตรประกันสุขภาพ) ::
หลักฐาน จำนวน
1. ใบเสร็จรับเงิน ตัวจริง
2. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง
3. สำเนาบัตรนักศึกษา (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารข้างต้นได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ
*นักศึกษาต้องยื่นเอกสารหลักฐาน การขอรับสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสาร*

:: การสิ้นสุดการคุ้มครอง ::
1. ในวันสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา
2. ในวันที่สิ้นสุดการจ้างของสถาบันที่เอาประกัน
3. ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-6976914