สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

ประกันสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)


▋ ประกันสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้บริการประกันสุขภาพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

▋ หลักฐานที่ต้องเตรียมนำมายื่นเบิกค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีไม่ได้ใช้บัตรประกันสุขภาพ)
หลักฐาน จำนวน
1. ใบเสร็จรับเงิน ตัวจริง
2. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง
3. สำเนาบัตรนักศึกษา (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารข้างต้นได้ที่
ห้องพยาบาล อาคาร 22 ชั้น 1 ในวันและเวลาทำการ
*นักศึกษาต้องยื่นเอกสารหลักฐาน การขอรับสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสาร*

▋ การสิ้นสุดการคุ้มครอง
1. ในวันสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา
2. ในวันที่สิ้นสุดการจ้างของสถาบันที่เอาประกัน
3. ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องพยาบาล อาคาร 22 ชั้น 1 หรือ
สำนักสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
โทรศัพท์ 02-6976911