ติดต่อเรา

กองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-697-6912-13 โทรสาร : 02-697-6914
:: ติดต่อเรา ::
ทุนการศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมฯ กยศ/กรอ.
ผ่อนผันทหาร/รด.
ประกันอุบัติเหตุ/ค่ารักษาพยาบาล
ห้องพยาบาล

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304
อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304
อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304
อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304
อาคาร 22 ชั้น 1

โทรศัพท์ : 02-697-6913
โทรศัพท์ : 02-697-6912
โทรศัพท์ : 02-697-6913
โทรศัพท์ : 02-697-6914
โทรศัพท์ : 02-697-6911