ดาวน์โหลด

:: Menu list ::
:: Download ::
:: งานกองทุนกู้ยืมฯ
   > แบบคำขอกู้ กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2563
   > แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (เอกสารประกอบ แบบคำขอกู้ กยศ./กรอ.)
   > แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 108 (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, บัญชีธ.กรุงไทย, ที่อยู่)
   > แบบรายงานสถานภาพการศึกษา กยศ. 204 (กรณีได้รับจดหมายชำระหนี้ขณะยังศึกษาอยู่)
   > คู่มือการใช้ระบบ e-Studentloan กยศ.
   > คู่มือการใช้ระบบ e-Studentloan กรอ.
:: งานทุนการศึกษา
   > แบบคำร้องขอรับทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายามฉุกเฉิน
:: งานทหาร
   > แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
:: งานพยาบาล
   > แบบฟอร์มยืมกระเป๋ายา
   > แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนประกันอุบัติเหตุ
:: อื่นๆ
   > แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป กองสวัสดิการนักศึกษา