ทบทวนบทเรียนก่อนการสอบวัดมาตรฐานความรู้ (Exit Exam)

Exit 01 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ให้นักศึกษาทบทวนรายวิชาที่เคยเข้าเรียนมาแล้ว ดังนี้

GE002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

GE003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1

GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2

Exit 02 เทคโนโลยีสารสนเทศ

📖 เข้าทบทวนบทเรียนจากไฟล์ต่าง ๆ ดังนี้ หรือ อัพเดทค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้จากอินเทอร์เน็ต

Exit 03 บริหารธุรกิจ

หากคลิก link แล้วไม่สามารถเข้าเรียนได้ ให้เข้าทบทวนรายวิชาใน iTunes U ตามขั้นตอน ดังนี้