academic division

สำนักวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Hot News

Our Services

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย กำกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรและตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย

กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การขอตำแหน่งทางวิชาการ การรักษาตำแหน่งทางวิชาการ การสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ เป็นต้น

กลุ่มงานเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา ดังนี้

  1. โครงการสหกิจศึกษา
  2. โครงการ COOK BOOK
  3. โครงการ ACCELERATE THE FUTURE
  4. การสอบ EXIT EXAM
  5. การสอบด้วย IPAD

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business SMART)
2) สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ซึ่งได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่องในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
3) เพิ่มความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มาตรฐานสากล (บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร สภาพแวดล้อม)

พันธกิจ

4) เป็นแหล่งบริการวิชาการ ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ชี้นำทางเศรษฐกิจ/สังคมที่เป็นที่เชื่อถือด้านธุรกิจในระดับชาติและนานาชาติ
5) สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและทางธุรกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเรียนรู้นวัตกรรมทางสังคม
7) มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8) เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการจัดการสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

สหกิจศึกษา คืออะไร / What is it Cooperative Education?

สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาที่ผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางดำเนินการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาอย่างมีกระบวนการ โดยการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและความประพฤติ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

our team

S__85745674

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

S__75759669

ลลิดา ปรีดากรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และหัวหน้า

แผนกพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย

02333303_Cuthapat[9229]

จุฑาพันธ์ จันทร์แดง

หัวหน้า

แผนกพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ

S__66134057

ประภัสสร วัทสัน

นักวิชาการ

แผนกพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ

S__66134062

ปาริชาต ญาณวารี

นักวิชาการ

แผนกพัฒนาหลักสูตร

S__75759658

นิรมล สุดคนึง

นักวิจัย

แผนกพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย

S__75759661

วิไลลักษณ์ วงสุวรรณ์

นักวิจัย

แผนกพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย

รูปพี่มด[9239]

สุภาณี อยู่สมบูรณ์

หัวหน้าแผนกพัฒนาหลักสูตร

อภิชิต บุญรอด

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

S__84713527

จุฑารัตน์ วุฒิ

นักวิชาการ แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

S__84566115

ธีรพล บันเทิงสุข

นักวิชาการ แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

S__66134065

กันต์ มหิงสพันธุ์

นักวิชาการ แผนกพัฒนาหลักสูตร

S__79364113

พิชชานันท์ พันธโชติ

นักวิชาการ

แผนกพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ

S__75759660

นภวงศ์ ภาวะโสภณ

นักวิจัย

แผนกพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย

S__85745676

ศุภชัย พรหมราช

นักวิชาการ

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

S__66134071

กุลนาถ เยี่ยมฉวี

เจ้าหน้าที่อำนวยการทางวิชาการ

S__75759663

ณัธฐยาน์ สารกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ