academic division

กองวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Hot News

Our Services

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย กำกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรและตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย

กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การขอตำแหน่งทางวิชาการ การรักษาตำแหน่งทางวิชาการ การสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ เป็นต้น

กลุ่มงานเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา ดังนี้

  1. โครงการสหกิจศึกษา
  2. โครงการ COOK BOOK
  3. โครงการ ACCELERATE THE FUTURE
  4. การสอบ EXIT EXAM
  5. การสอบด้วย IPAD

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business SMART)
2) สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ซึ่งได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่องในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
3) เพิ่มความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มาตรฐานสากล (บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร สภาพแวดล้อม)

พันธกิจ

4) เป็นแหล่งบริการวิชาการ ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ชี้นำทางเศรษฐกิจ/สังคมที่เป็นที่เชื่อถือด้านธุรกิจในระดับชาติและนานาชาติ
5) สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและทางธุรกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเรียนรู้นวัตกรรมทางสังคม
7) มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8) เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการจัดการสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

สหกิจศึกษา คืออะไร / What is it Cooperative Education?

สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาที่ผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางดำเนินการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาอย่างมีกระบวนการ โดยการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและความประพฤติ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

our team

จุฑาพัทธ์ จันทร์แดง

หัวหน้ากองวิชาการ

ประภัสสร วัตสัน

นักวิชาการ

ปาริชาต ญาณวารี

นักวิชาการ

พิราภรณ์ สุขประเสริฐ

นักวิชาการ

พิชชานันท์ พันธโชติ

นักวิชาการ

กลุนาถ เยี่ยวฉวี

เจ้าหน้าที่

ศศิธร สุขประเสริฐ

นักวิชาการ

โครงการสหกิจศึกษา

วัลลภ อิ่มสุวรรณ

นักวิชาการ

โครงการสหกิจศึกษา

สุภาณี อยู่สมบูรณ์

นักวิชาการ

อรวรรณ สุดสาลี

เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

วริศรา ตั้งกิจลดาวัลย์

เจ้าหน้าท่ี่สหกิจศึกษา

...

ฝ่ายวิชาการ