การเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์

Faculty Potential development

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การสรรหาอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน

under construction

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ

สนับสนุนคณาจารย์ในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สู่การเรียนรู้ตามวิถีของโลกอนาคต

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 1 และเป็นวารสารไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) กลุ่มที่ 1

การรักษาตำแหน่งทางวิชาการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้รักษาตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีแนวปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยที่ 173/2562

คู่มืออาจารย์

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และภาระงานของอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา การกำหนดภาระงาน บทบาท แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Activity Schedule for Faculty development

การอบรม เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และ ขั้นตอนสู่การปฏิบัติ โดย ผอ. นุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวง อว. และ การประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผอ. นุชนภา รื่นอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวง อว.
การอบรม เรื่อง "หลากหลายเรื่องน่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา" ด้านวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ด้านระบบบริการนักศึกษา โดยนางสาวดวงพรพรรณ จุติวิภาวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาด้านสุขภาพจิต โดยนายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย