การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 • ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์ฉบับย่อ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • ขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 • แบบฟอร์ม
 • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • ปฏิทินการดำเนินงาน
 • ตอบข้อหารือโดย สป.อว.
 • เชิญชวนฝากคำถาม
 • การอบรม-สัมมนาด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
การขอตำแหน่งศาสตราจารย์

  1. คณะพิจารณา นำเสนอฝ่ายวิชาการ
  2. ฝ่ายวิชาการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเพื่ออนุมัติ/ไม่อนุมัติให้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  3. ฝ่ายวิชาการ และคณะวิชา ดำเนินการประเมินผลการสอน
  4. ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับ
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
  6. จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิครบจำนวนแล้ว
  7. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาการสรุปผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  8. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
  9. แจ้งผลต่อผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  10. กกอ. ตรวจสอบให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  11. กวก.-สบม. บันทึกข้อมูลลงในทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ

  การสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับเกณฑ์เฉพาะด้าน
  กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ
  วันที่จัด : วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
  ผู้จัด : สป.อว.

  การเสวนาวิชาการ เรื่อง มุมมองใหม่กับระเบียบใหม่ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ