การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารอ้างอิง (ระเบียบที่ยกเลิกแล้ว)
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ 2561
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา สป.อว. , พ.ศ. 2566

 1. คณะพิจารณา นำเสนอฝ่ายวิชาการ
 2. ฝ่ายวิชาการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเพื่ออนุมัติ/ไม่อนุมัติให้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 3. ฝ่ายวิชาการ และคณะวิชา ดำเนินการประเมินผลการสอน
 4. ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับ
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
 6. จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิครบจำนวนแล้ว
 7. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาการสรุปผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
 9. แจ้งผลต่อผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 10. กกอ. ตรวจสอบให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 11. กวก.-สบม. บันทึกข้อมูลลงในทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ

ตอบข้อหารือตำแหน่งทางวิชาการ 

Link จาก Website สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สป.อว.