คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กองวิชาการ
จัดการอบรม เรื่อง การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

LINE_ALBUM_2023.3.1_๒๓๐๓๐๑

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กองวิชาการ จัดอบรมห้วข้อ “การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น Practice University เรื่องดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 24807 อาคาร 24 ชั้น 8

เอกสารประกอบการอบรม :  ข้อกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                                             (หมวดที่ 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป)
                                             (หมวดที่ 2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน)

คลิปวิดิโอการอบรม   

Categories: News