UTCC Student Potential Development

กลุ่มงานเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา กองวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  1. โครงการสหกิจศึกษา
  2. โครงการ Cook Book
  3. โครงการ Accelerate the Future
  4. การสอบ Exit Exam
  5. การสอบด้วย iPad

Contact Us: +662-697-6339 hours: 9am-5pm

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดตั้งสหกิจศึกษาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักศึกษาได้สัมผัสกับการทำงานจริงในสถานประกอบการก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองวิชาการร่วมกับคณะวิชา โดยเริ่มส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา เพื่อเข้าสู่กระบวนการธุรกิจ เปิดรับสมัคร นักศึกษาตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป ศิษย์เก่า และครอบครัว หรือสมาชิกหอการค้าไทย และสมาชิกสภาหอการค้าไทย เพื่อเข้าอบรมในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นประจำทุกปีการศึกษา

โครงการ Accelerate the Future เป็น UTCC Student Development Program ดำเนินการโดย คณะทำงาน Accelerate the Future ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

ก่อนการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่าน Exit Exam ทั้ง 3 ด้าน คือ ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการสอบด้วย iPad เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ UTCC Student Development Program อื่นๆ