Welcome to UTCC Academic Affairs

UTCC-500px

เกี่ยวกับ กองวิชาการ

กองวิชาการเป็นหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายวิชาการ ที่มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2547 จากมติการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 23/2547 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 โดยที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

นโยบายของกองวิชาการ

กองวิชาการ มีนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ และมหาวิทยาลัย ดังนี้

ด้านหลักสูตร
1) กำกับดูแลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
2) บริหารจัดการการดำเนินงานด้านหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา
1) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับความรู้ที่ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพด้านการเรียนการสอน
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา

ด้านบริหารจัดการ
1) มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2) ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม โดยเน้นการทำงานเป็นทีม
3) ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทุก 2 เดือน
4) ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการตัดสินใจ
5) เน้นให้บุคลากรมี Service Mind ต่อผู้ใช้บริการ

ด้านการพัฒนาบุคลากร
1) ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในงานที่รับผิดชอบและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
2) ส่งเสริมให้ได้มีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงาน
3) ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงาน

ด้านการประกันคุณภาพ
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพ
2) มีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
3) มีการนำผลการประเมิน ฯ มาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการดำเนินกิจกรรม 5 ส
1) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำคัญของการร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยงาน
2) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยง
1) มีระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยง
2) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
3) มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ด้านอื่น ๆ
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการจัดการความรู้
2) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าในและการมีส่วนร่วมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มงานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

กำกับดูแลหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพอาจารย์

กำกับดูแลภาระงานสอนของอาจารย์ สนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการขอตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา

ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาโดย สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษา

Play Video

Our Gallery

ประมวลภาพกิจกรรมจากกองวิชาการ

contact Us