UTCC Program and Education Standards

กลุ่มงานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบกำกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย กำกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรและตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการเปิดหลักสูตร ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ขั้นตอนการปิดหลักสูตร และขั้นตอนสนับสนุนต่าง ๆ

under construction

...under construction...

under construction

...under construction...

กลุ่มงานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

Images: WOCinTechChat, Bike: 1, 2, 3