กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

กองวิชาการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งกระบวนการ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการเปิดหลักสูตร ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ขั้นตอนการปิดหลักสูตร และขั้นตอนสนับสนุนต่าง ๆ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

 • ประภัสสร วัทสัน
  นักวิชาการ
  งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  02-697-6897
  [email protected]
 • ปาริชาต ญาณวารี
  นักวิชาการ
  งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  02-697-6897
  [email protected]
 • สุภาณี อยู่สมบูรณ์
  นักวิชาการ
  งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  02-697-6897
  [email protected]

รายชื่อหลักสูตร

หลักสูตร (Curriculum) แนวทางในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามมาตรฐาน

บุคลากร

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา กองวิชาการ

ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง