คู่มือการศึกษา

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่รั้วแม่ไทร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คลิก เพื่อ Download โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

คณะนิติศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

คณะการศึกษาปฐมวัย

คณะการศึกษาปฐมวัย

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

International School of Management University of the Thai Chamber of Commerce

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยพัฒน์ ม.หอการค้าไทย

คณะวิทยพัฒน์

สวัสดิการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 6 หน่วยงาน คือ  กองกิจกรรมนักศึกษา  กองสวัสดิการนักศึกษา  กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองการกีฬา และ งานวินัยนักศึกษา