การอบรม เรื่อง การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กองวิชาการจัดการอบรม เรื่อง การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กองวิชาการ จัดอบรมห้วข้อ “การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น Practice University เรื่องดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 24807 อาคาร 24 ชั้น 8 เอกสารประกอบการอบรม :  ข้อกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ                        Read more…

สมัครเข้าฟังการบรรายายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของการสอนมืออาชีพ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของการสอนมืออาชีพ Link สมัครเข้าร่วมการฟังการบรรยาย : https://forms.office.com/r/GVVM7gsQEa Link การเข้าร่วมฟังการบรรยาย : https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m26073361c43a2593c8192b4b0913bb9aMeeting number: 2516 429 9154Password: 1234

สมัครเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ “การบูรณาการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 สู่การจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ”

                  ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารคณะวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ “การบูรณาการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 สู่การจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย คุณนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสวนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น คลิกลิงค์ เพื่อสมัครลงทะเบียน https://forms.office.com/r/hVHsZMpw32 

กำหนดการ “การนำเสนอผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA”

ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA” วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. รูปแบบ Online ผ่าน Cisco Webex สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมที่ได้  https://forms.office.com/r/NBr4z5d2q5

การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว  สามารถ คลิกลิงค์ ดูย้อนหลังได้ เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล https://youtu.be/F2dS5eWJYPc

เสวนาวิชาการในหัวข้อ “มุมมองใหม่กับระเบียบใหม่ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

https://youtu.be/kUERQW6KYXE การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “มุมมองใหม่กับระเบียบใหม่ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เอกสารประกอบการบรรยาย Cr.ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช https://drive.google.com/drive/folders/1cl6DSg2TV9Hq6oC5WPGsZx39nWpO42Il  ระเบียบ-กกอ.และเอกสารแนบท้าย http://department.utcc.ac.th/academic-division/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/AR-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AD.%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-2565.pdf

“The Next Mega Trends เทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ใกล้กว่าที่คิด” และ Future technology with Microsoft. ในวันวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ฝ่ายวิชาการขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาการ ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “The Next Mega Trends เทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ใกล้กว่าที่คิด” และ Future technology with Microsoft. ในวันวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Webex meeting https://www.youtube.com/watch?v=hQJI6t5XZJE

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิชาการได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นวิทยากรในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” https://www.youtube.com/watch?v=eJxKnbW7XnA