การตั้งค่าเครื่อง iPad
เพื่อใช้สอบ

นักศึกษาต้องใช้ iPad ในการสอบบางรายวิชา ดังนั้นต้องทำการตั้งค่าเครื่อง iPad ทุกภาคการศึกษา โดยทำตามคำแนะนำในคู่มือ หรือ ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก ศูนย์ iPad อาคาร 24 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ หรือติดต่อผ่าน FB Fanpage: Utccipad

คลิปแนะนำการทดสอบระบบสอบด้วย iPad

การเตรียมตัวเพื่อสอบด้วย iPad

เพื่อเตรียมเครื่องในการสอบด้วย iPad ในภาคปลาย 2563 จะมีการทดสอบระบบสอบด้วย iPad ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 23 เมษายน 2564

ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในประกาศ

อย่าลืม อ่านข้อแนะนำในการเตรียมตัวสอบด้วย iPad

ดูรายวิชาสอบด้วย iPad เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบ

ดูคลิปแนะนำการสอบด้วย iPad

การดำเนินการของ นศ. ก่อนการสอบ และ การแก้ปัญหาระหว่างสอบ

ให้ดำเนินการเตรียมเครื่อง iPad ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ iPad เพื่อให้เครื่องพร้อมสำหรับการสอบ หรือดำเนินการตามข้อถัดไป

ให้ดำเนินการตามที่แนะนำใน คลิปวีดีโอ  หรือ อ่านจากไฟล์ข้อแนะนำในการเตรียมเครื่อง  Download File

กรณีมีปัญหาให้ติดต่อศูนย์ iPad อาคาร 24 ชั้น 3 หรือ ติดต่อผ่าน Inbox FB: Utccipad

ทุกภาค profile ของระบบสอบ (mosyle) อาจจะหมดอายุ (จะขึ้นสีแดงที่ profile)
ดังนั้น นศ. ควรจะต้องทำการตั้งค่าเครื่องทุกภาค (ทำตามแนะนำในคลิปและไฟล์บนเว็บ)
รวมทั้งทำการ update iOS ด้วย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนมี iPad ให้ยืม โดยจะมีการประกาศให้ลงทะเบียนยืมเครื่อง ด้วยการแจ้งผ่านอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ดังนั้นนักศึกษาต้องลงทะเบียนตามกำหนด

เครื่องที่ให้ยืมมีจำกัด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติจะได้รับเครื่อง iPad ทุกคนอยู่แล้ว จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น และกรณีขอยืมต้องชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย 

ขอให้นักศึกษาศึกษา คลิปวีดีโอ นี้ไว้ก่อน เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น

กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ขออนุญาตผู้คุมสอบเพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่บริเวณโถงของแต่ละชั้นที่มีการสอบ

ก่อนการสอบ นักศึกษาอย่าลืม update software iOS ให้เป็น Version ล่าสุดด้วย  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการสอบ

เมื่อเน็ตหลุด ให้ทำตามข้อแนะนำ --> Click ดูรูป

ให้แจ้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน ในวันสอบ ณ อาคาร 21 ชั้น 1 หากไม่สามารถยืมเครื่องใช้ในการสอบได้ ให้เข้าห้องสอบตามกำหนดเวลาและแจ้งผู้คุมสอบเพื่อกรอกข้อมูลระบุปัญหาข้อขัดข้องในการสอบด้วย iPad

จากนั้นแจ้งคณะวิชาภายใน 3 วัน เพื่อขอสอบซ่อม (สอบกลางภาค ขึ้นกับระบบของคณะวิชา) หรือขอสัญลักษณ์ I เพื่อขอสอบซ่อม (สอบปลายภาค)

** หากไม่เข้าห้องสอบเพื่อแจ้งข้อขัดข้อง นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอสอบซ่อมหรือขอสัญลักษณ์ I

** ขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้สอบซ่อม/ติดสัญญลักษณ์ I โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้เนื่องจาก การเตรียมเครื่องให้พร้อมสอบเป็นหน้าที่ของนักศึกษา

ในการสอบ เครื่องของนักศึกษาจะต้องผ่านการตั้งค่าและทดสอบระบบสอบมาก่อนแล้ว เมื่อถึงวันสอบ ก่อนสอบประมาณ 30 นาที เครื่องจะถูก lock

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ห้องสอบ นักศึกษาจะต้องสแกน QR Code หรือพิมพ์ Short URL เพื่อเข้าสู่ข้อสอบแล้ว

ขณะเดียวกัน นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet หรือ App อื่นได้

หากเครื่องไม่ lock และนักศึกษาเข้าใช้งาน Internet หรือ App อื่น หรือ ไม่ได้อยู่ในหน้าข้อสอบ จะถือว่าส่อทุจริตทันที จึงขอให้นักศึกษาระมัดระวัง หากเครื่องไม่ถูก lock ให้รีบแจ้งผู้คุมสอบ เพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่บริเวณโถงของชั้นที่สอบทันที

หลังจากเครื่องถูก lock และนักศึกษา log in เข้าสู่ข้อสอบแล้ว หากยังไม่ถึงเวลาสอบ ข้อสอบจะยังไม่แสดง นักศึกษาจะพบหน้าจอแสดงดังนี้ --> Click ดูรูป

กรณีที่ถึงเวลาสอบแล้ว นักศึกษาจึงจะเห็นข้อสอบขึ้น

นักศึกษาควรทำการ Clear Cache บน Safari ก่อนการสอบ และหลังสอบทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาการ log in โดยเฉพาะการใช้สอบหลายวิชา หรือการยืมเครื่องจากเพื่อน

ดูวิธีการ Clear Cache ใน Safari --> Click ดูรูป