Exam with ipad
(สำหรับนักศึกษา)

ในวันทดสอบระบบสอบด้วย iPad การเข้าแบบสอบถาม ต้องใช้การสแกน QR Code ด้วย App Camera หรือพิมพ์ Short URL บน Safari

ดังนั้น ให้นักศึกษาเก็บรูปถ่ายหรือ short URL ไว้บนโทรศัพท์มือถือ ไม่ควรเก็บบน iPad เนื่องจาก iPad จะถูก lock App ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเข้าดู QR Code หรือ short URL ได้

Short URL

https://cutt.ly/GghbZhN

QR Code

Link สำรอง

https://cutt.ly/egmRk4N

QR Code สำรอง

การดำเนินการของ นศ. ก่อนการสอบ และการแก้ปัญหาระหว่างสอบ

ให้ดำเนินการเตรียมเครื่อง iPad ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ iPad เพื่อให้เครื่องพร้อมสำหรับการสอบ หรือดำเนินการตามข้อถัดไป

ให้ดำเนินการตามที่แนะนำใน คลิปวีดีโอ  หรือ อ่านจากไฟล์ข้อแนะนำในการเตรียมเครื่อง  Download File

กรณีมีปัญหาให้ติดต่อศูนย์ iPad อาคาร 24 ชั้น 3 หรือ ติดต่อผ่าน Inbox FB: Utccipad

ทุกภาค profile ของระบบสอบ (mosyle) อาจจะหมดอายุ (จะขึ้นสีแดงที่ profile)
ดังนั้น นศ. ควรจะต้องทำการตั้งค่าเครื่องทุกภาค (ทำตามแนะนำในคลิปและไฟล์บนเว็บ)
รวมทั้งทำการ update iOS ด้วย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนมี iPad ให้ยืม โดยจะมีการประกาศให้ลงทะเบียนยืมเครื่อง ด้วยการแจ้งผ่านอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ดังนั้นนักศึกษาต้องลงทะเบียนตามกำหนด

เครื่องที่ให้ยืมมีจำกัด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติจะได้รับเครื่อง iPad ทุกคนอยู่แล้ว จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น และกรณีขอยืมต้องชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย 

ขอให้นักศึกษาศึกษา คลิปวีดีโอ นี้ไว้ก่อน เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น

กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ขออนุญาตผู้คุมสอบเพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่บริเวณโถงของแต่ละชั้นที่มีการสอบ

ก่อนการสอบ นักศึกษาอย่าลืม update software iOS ให้เป็น Version ล่าสุดด้วย  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการสอบ

ให้แจ้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน ในวันสอบ ณ อาคาร 21 ชั้น 1 หากไม่สามารถยืมเครื่องใช้ในการสอบได้ ให้เข้าห้องสอบตามกำหนดเวลาและแจ้งผู้คุมสอบเพื่อกรอกข้อมูลระบุปัญหาข้อขัดข้องในการสอบด้วย iPad

จากนั้นแจ้งคณะวิชาภายใน 3 วัน เพื่อขอสอบซ่อม (สอบกลางภาค ขึ้นกับระบบของคณะวิชา) หรือขอสัญลักษณ์ I เพื่อขอสอบซ่อม (สอบปลายภาค)

** หากไม่เข้าห้องสอบเพื่อแจ้งข้อขัดข้อง นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอสอบซ่อมหรือขอสัญลักษณ์ I

** ขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้สอบซ่อม/ติดสัญญลักษณ์ I โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้เนื่องจาก การเตรียมเครื่องให้พร้อมสอบเป็นหน้าที่ของนักศึกษา

ในการสอบ เครื่องของนักศึกษาจะต้องผ่านการตั้งค่าและทดสอบระบบสอบมาก่อนแล้ว เมื่อถึงวันสอบ ก่อนสอบประมาณ 30 นาที เครื่องจะถูก lock

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ห้องสอบ นักศึกษาจะต้องสแกน QR Code หรือพิมพ์ Short URL เพื่อเข้าสู่ข้อสอบแล้ว

ขณะเดียวกัน นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet หรือ App อื่นได้

หากเครื่องไม่ lock และนักศึกษาเข้าใช้งาน Internet หรือ App อื่น หรือ ไม่ได้อยู่ในหน้าข้อสอบ จะถือว่าส่อทุจริตทันที จึงขอให้นักศึกษาระมัดระวัง หากเครื่องไม่ถูก lock ให้รีบแจ้งผู้คุมสอบ เพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่บริเวณโถงของชั้นที่สอบทันที

หลังจากเครื่องถูก lock และนักศึกษา log in เข้าสู่ข้อสอบแล้ว หากยังไม่ถึงเวลาสอบ ข้อสอบจะยังไม่แสดง นักศึกษาจะพบหน้าจอแสดงดังนี้

กรณีที่ถึงเวลาสอบแล้ว นักศึกษาจึงจะเห็นข้อสอบขึ้น

นักศึกษาควรทำการ Clear Cache บน Safari ก่อนการสอบ และหลังสอบทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาการ log in โดยเฉพาะการใช้สอบหลายวิชา หรือการยืมเครื่องจากเพื่อน

ดูวิธีการ Clear Cache ใน Safari ตามรูปด้านล่าง

การทดสอบระบบสอบด้วย iPad

ประกาศ แจ้งนักศึกษาทดสอบระบบสอบด้วย iPad ในการสอบปลายภาค ภาคต้น 2563

ขอให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนในรายวิชาที่ต้องสอบด้วย iPad ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กลุ่มสอบ และกำหนดวัน-เวลาในการทดสอบระบบสอบด้วย iPad ที่ http://department.utcc.ac.th/academic-division/ipad-system-testing

เมื่อถึงวันทดสอบระบบให้นักศึกษาทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ก่อนเวลาทดสอบ 15-30 นาที ให้เปิด wifi และเชื่อมต่อ wifi โดยวง internet ที่แนะนำ คือ UTCC-mobile หรือ UTCC-AIS-mobile จากนั้นเครื่องจะถูก lock App และมี App เหลือบน screen จำนวน 3-4 App (เพื่อลดปัญหาการเชื่อมต่อ wifi ควรทำการ Forget Network ก่อน จึงเชื่อมต่อ wifi)
หมายเหตุ
หากเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษายังคงใช้งาน App ต่าง ๆ ได้ตามปกติ แสดงว่าเครื่องยังไม่ได้ถูกตั้งค่าเพื่อการสอบ ให้รีบติดต่อแก้ไขที่ศูนย์ iPad อาคาร 24 ชั้น 3 ด่วน

2. บน screen จะปรากฎ App Camera และ Safari

3. เมื่อถึงเวลาทดสอบให้ใช้ iPad เปิดกล้อง (App Camera) และสแกน QR Code จากโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาบันทึกภาพไว้จากอาจารย์ผู้สอนหรือเว็บไซต์ตามแจ้ง หรือ เข้า Safari แล้วพิมพ์ Short URL ที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอนหรือจากเว็บไซต์ตามแจ้ง

4. จากนั้น นศ.จะสามารถเข้าสู่หน้าแรกของแบบสอบถามในการทดสอบระบบสอบ (ในวันจริงจะเข้าสู่หน้าแรกของข้อสอบ)
การเข้าสู่ระบบทดสอบ นักศึกษาต้อง Sign in เข้าแบบสอบถามด้วย UTCC E-mail เท่านั้น
** Username = รหัสนักศึกษา@live4.utcc.ac.th
** Password = Id ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
** ก่อนวันทดสอบให้ทดลอง Sign in เข้า utcc email ที่ https://login.microsoftonline.com/
หากเข้า E-mail ไม่ได้ให้ติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์

5. ให้เริ่มทำแบบสอบถาม เมื่อถึงข้อสุดท้ายของหน้า ให้กด Next (ระหว่างการทำสามารถ กด Back หรือ Next เพื่อกลับไปดูหน้าก่อนหรือหลังได้)

6. เมื่อทำแบบสอบถามเสร็จถึงหน้าสุดท้ายให้กด Submit ท่านจะได้รับข้อความ “ส่งคำตอบเรียบร้อยแล้ว หรือ Your response was submitted”

7. หลังจากทำแบบสอบถามเสร็จ เมื่อถึงสิ้นสุดเวลาทดสอบ ให้รอ 15-30 นาที เครื่องจะถูกปลด lock และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

8. กรณีมีปัญหาเครื่องไม่ lock หรือค้าง ไม่มีการปลด lock ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้ติดต่อศูนย์ iPad อาคาร 24 ชั้น 3

ข้อแนะนำในการสอบด้วย iPad

ในการสอบรายวิชาที่สอบด้วย iPad มีข้อแนะนำ ดังนี้
1. นักศึกษาสามารถเข้าห้องสอบได้ก่อน 30 นาทีเพื่อจัดการตั้งค่า wifi ของ iPad

2. ศึกษาข้อปฏิบัติและข้อแนะนำในการสอบด้วย iPad จากคลิปและไฟล์ที่ปรากฎบนลิงก์ในหน้าเว็บ http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad/ หรือ จากระบบบริการการศึกษา

3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นักศึกษา ดำเนินการ

   3.1 ปิดสัญญาณ wifi และปิดสวิทซ์ของมือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ iPad มิฉะนั้นนักศึกษาอาจเกิดปัญหาในการเข้าระบบการสอบ

   3.2 ให้นักศึกษาเปิด iPad เข้า Setting แล้วเลือก UTCC-mobile แล้วกด Forget this Network จากนั้นกดเข้า wifi อีกครั้งแล้วเลือก UTCC-mobile อีกครั้ง (เพื่อให้ iPad เข้า wifi ผ่าน Access Point ในห้องสอบ)

4. กรณีมี คำสั่ง ตาราง สูตร หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้คุมสอบจะแจกให้นักศึกษาก่อนเริ่มสอบ

5. การเข้าสู่ข้อสอบของนักศึกษา มีรูปแบบ ดังนี้

5.1 เครื่องของนักศึกษา จะถูก lock หน้าจอ หลังจากเปิดเครื่องและ wifi จะเหลือ App เพียง 2-3 App (ให้รอสักครู่หลังเปิด จนเครื่อง lock หน้าจอ กรณีไม่ lock ให้ขออนุญาตผู้คุมสอบ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่บริเวณโถง)

5.2 ให้เปิดกล้องสแกน QR Code จากผู้คุมสอบ หรือ เปิด Safari แล้วพิมพ์ Short URL บนกระดานที่ผู้คุมสอบเขียนไว้ให้ เพื่อเข้าสู่ข้อสอบ

5.3 จากนั้นจะเข้าสู่ข้อสอบ โดยนักศึกษาจะเข้าสู่หน้า log in ของ Microsoft 365 ให้ใส่ Username และ Password เมื่อถึงเวลาสอบ (หากเข้าก่อน ข้อสอบจะยังไม่ขึ้น ต้องเข้าใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลา)

** ให้ Sign in เข้าข้อสอบด้วย UTCC E-mail เท่านั้น

     ** Username = รหัสนักศึกษา@live4.utcc.ac.th

     ** Password = Id ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

     ** ก่อนวันสอบให้ทดลอง Sign in เข้า utcc email ที่ https://login.microsoftonline.com/

     หากเข้า E-mail ไม่ได้ให้ติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

6. วิธีการทำข้อสอบ

   ทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
     ** ระหว่างการทำข้อสอบ จะมีรูปภาพในบางข้อ ให้รอการโหลดรูปภาพในข้อสอบ จนรูปภาพขึ้นเรียบร้อย จึงทำข้อสอบได้
     ** หลังจากทำข้อสอบครบแต่ละหน้าแล้วนักศึกษาสามารถคลิก “Next” เพื่อไปยังข้อสอบในหน้าถัดไป หากต้องการแก้ไขให้คลิก “Back”
     ** เมื่อถึงหน้าสุดท้าย ให้คลิก “Submit” เพื่อส่งข้อสอบ (ควรคลิก “Submit” ก่อนหมดเวลาสอบ มิฉะนั้นผลการสอบจะไม่ได้รับการบันทึก)

     ** หลังการกดส่งข้อสอบแล้ว ท่านจะได้รับข้อความ  “ส่งคำตอบเรียบร้อยแล้ว หรือ Your response was submitted” ให้นำหน้าที่มีข้อความดังกล่าว ให้อนุกรรมการคุมสอบตรวจก่อนออกจากห้องสอบ

     ** ระหว่างการทำข้อสอบ หากหลุดออกจากหน้าข้อสอบ หรือเผลอปิดหน้าข้อสอบไป หรือเนตหลุด ให้นักศึกษาเข้าลิงก์ข้อสอบอีกครั้ง ข้อสอบจะยังคงอยู่ รวมทั้งคำตอบที่ทำไปแล้วจะยังอยู่ ให้ทำข้อสอบต่อได้ (หากยังอยู่ในช่วงเวลาทำข้อสอบ) แต่ให้ระวังข้อสอบจะเรียงลำดับไม่เหมือนเดิม ดังนั้นนักศึกษาต้องตรวจสอบว่าได้ทำครบทุกข้อแล้วก่อนกดส่งหรือ submit

7. กรณีเครื่องของนักศึกษา แบตเตอรีเสื่อม ให้ขออนุญาตผู้คุมสอบ เพื่อชาร์ต Power bank ในห้องสอบได้

8. ระหว่างการสอบ เมื่อเข้าสู่ข้อสอบแล้ว ห้ามนำ iPad ออกจากห้องสอบเด็ดขาด ยกเว้นกรณีมีปัญหา ให้แจ้งผู้คุมสอบ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่โถงของชั้นที่สอบ (ให้ถือว่า iPad เป็นเสมือนข้อสอบ)

9. หากนักศึกษามิได้นำเครื่อง iPad มา หรือมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้เครื่องในการสอบได้ ให้ติดต่อยืมเครื่องได้ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 21

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

สรุปข้อแนะนำในการสอบด้วย IPAD

Download File ที่นี่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

การยืม iPad

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนยืมเครื่อง ipad เพื่อใช้ในการสอบได้โดยติดต่อขอ QR Code จากอาจารย์ผู้สอน หรือ ติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน (เฉพาะกรณีเครื่องมีปัญหาเท่านั้น) หรือ ลงทะเบียน โดยดูรายละเอียดในรูปด้านล่าง

กรณีไม่ได้ลงทะเบียนยืมหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถใช้เครื่องได้  สามารถติดต่อที่โถงอาคาร 21 ชั้น 1 ในวันสอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที หากมีเครื่องสำรอง/ที่นั่งสอบสำรองเหลือ นักศึกษาสามารถยืมได้ หากไม่มีต้องรอผู้สละสิทธิ์การยืม (ดังนั้นควรทำการยืมเครื่องไว้ก่อนวันสอบ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการสอบ)

ตรวจสอบผลการยืมเครื่อง iPad คลิก

(ตรวจสอบรายชื่อได้ก่อนวันสอบประมาณ 1 สัปดาห์)