วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
วัน-เดือน-ปี : 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ :
ห้องเรียน 21207 และ Webex

เอกสารประกอบการบรรยาย

Categories: News