Workshop การจัดสอบด้วย iPad

วิทยากร : คุณสิทธิชัย พิริยะวัฒน์ และ คุณโอภาส อุ่นแก้ววัน-เดือน-ปี : 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น.สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการบรรยาย

ปลุกความคิดพิชิตตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติวัน-เดือน-ปี : 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.สถานที่ : ห้องเรียน 21207 และ Webex เอกสารประกอบการบรรยาย

หลายหลายเรื่องน่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ปรึกษา ด้านวิชาการ ด้านบริการนักศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาด้านสุขภาพจิต วิทยากร : ผศ.สมพงษ์ มหิงสพันธ์ุ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  นางสาวดวงพรพรรณ จุติวิภาวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล                  นายแพทย์ เทอดศักดิ์ เดชคง กรมสุขภาพจิตวัน-เดือน-ปี : 17 กันยายน 2563 เวลา 8.30-13.00 น.สถานที่ : ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 ชมคลิปจากหลากหลายเรื่องน่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่นด้วย Gamification

วิทยากร : นายธิติ ธีระเธียร Apple Professional Learning Specialist วัน-เดือน-ปี : 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7506 และ Webex ผู้จัด : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่ายการจัดการความรู้)