วิทยากร : นายธิติ ธีระเธียร Apple Professional Learning Specialist

วัน-เดือน-ปี : 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7506 และ Webex

ผู้จัด : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่ายการจัดการความรู้)

Categories: News