บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ปรึกษา ด้านวิชาการ ด้านบริการนักศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาด้านสุขภาพจิต

วิทยากร : ผศ.สมพงษ์ มหิงสพันธ์ุ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
                  นางสาวดวงพรพรรณ จุติวิภาวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
                  นายแพทย์ เทอดศักดิ์ เดชคง กรมสุขภาพจิต
วัน-เดือน-ปี : 17 กันยายน 2563 เวลา 8.30-13.00 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2

ชมคลิปจากหลากหลายเรื่องน่ารู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

Categories: News