วิทยากร : คุณสิทธิชัย พิริยะวัฒน์ และ คุณโอภาส อุ่นแก้ว
วัน-เดือน-ปี : 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการบรรยาย

Categories: News