ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาแต่ละคณะ/ วิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
และคณะกรรมการนักศึกษาแต่ละคณะ/ วิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2565