UTCC - QA

ข่าวประชาสัมพันธ์ QA 2562

j0439239ข่าวประชาสัมพันธ์ QA

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย new

- โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดูแลเด็กพิเศษ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

- โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการอบรม Active Learning โดยใช้ Digital เป็นสื่อการเรียนการสอน วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสังเวช 

- โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการอบรม Active Learning โดยใช้ Digital เป็นสื่อการเรียนการสอน วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 

- โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะอาชีพโดยชุชมชน (ตัดผม) วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

- โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

 

 j0439239จดหมายข่าว QA

newletter March 2019 01

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562 

newletter February 2019 01

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

newletter January 2019 01

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 

 newletter November 2018 01

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 


  banner activity

LD Utai 2562 Activity

AC sangwat 2562 Activity

AC samsen 2562 Activity

HAIR CUT 2562 Activity

PLC 2562 Activity

 ชมภาพกิจกรรม UTCC-QA ปี พ.ศ.2561 

ชมภาพกิจกรรม UTCC-QA ปี พ.ศ.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ QA 2563

j0439239ข่าวประชาสัมพันธ์ QA

 

  • - สสอท. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563
  • - ประชุมคณะกรรมการ QS World University Rankings ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
  • - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

 

 j0439239จดหมายข่าว QA

 

ข่าว ม.ค. 63

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563 new

newletter March 2019 01

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562 

newletter February 2019 01

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

 newletter January 2019 01

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 


  banner activity   สสอท.

  QS

  IQA

 

ชมภาพกิจกรรม UTCC-QA ปี พ.ศ.2562 

ชมภาพกิจกรรม UTCC-QA ปี พ.ศ.2561 

ชมภาพกิจกรรม UTCC-QA ปี พ.ศ.2560